Pierwsza B³êkitna Pêtla za nami
Dodane przez thomson dnia 17 lipiec 2010 22:54:48
No i sta³o siê. Po wielu latach przerwy powróci³a do Gniezna dyscyplina bêd±ca najpopularniejsz± na ¶wiecie odmian± kolarstwa. Wy¶cig szosowy „B³êkitna Pêtla” zosta³ rozegrany na 14 kilometrowej rundzie ze starem i met± usytuowan± na prowadz±cym pod górê odcinku drogi w Jankowie Dolnym. Na starcie pojawili siê zawodnicy z ró¿nych rejonów Polski a nawet jeden przedstawiciel Rosji. Wy¶cig ten na pewno pozostanie na d³ugo w pamiêci startuj±cych kolarzy za spraw± ekstremalnych warunków pogodowych, w których przysz³o im rywalizowaæ. Pocz±tek zawodów to s³oñce i ponad 30 stopniowy upa³, ale ju¿ na pierwszej pêtli zacz±³ padaæ deszcz, który przeszed³ w ulewê a nastêpnie w gradobicie. To w³a¶nie trudne warunki pogodowe i wymagaj±ca trasa spowodowa³y, ¿e czê¶æ zawodników nie ukoñczy³a wy¶cigu a do mety kolarze doje¿d¿ali w ma³ych grupkach powsta³ych z porozrywanego peletonu.
Galeria zdjêæ 1 (fot. Mateusz Góralczyk)