Nasi w kadrze Polski !!!
Dodane przez thomson dnia 27 lipiec 2010 21:51:06
Reprezentant AGPOL TEAM GKKG - Micha³ Putz
bêdzie ¶ciga³ siê na MISTRZOSTWACH ¦WIATA !
Juniorzy jad± na zgrupowanie kadry narodowej !

[czytaj wiêcej]

Rozszerzona zawarto newsa
Puchar Polski w maratonach MTB klasyfikuj±cy do wyjazdu na Mistrzostwa ¦wiata dobieg³ koñca. Walka od samego pocz±tku do ostatniego wy¶cigu by³a niesamowicie zaciêta, a poziom rywali bardzo wysoki. ¦wiadczy o tym fakt, ¿e na rywalizacje zdecydowa³a siê zawodowa grupa kolarska Mróz Active Jet. Jednak¿e nie tylko Ci zawodnicy starali siê o start w Mistrzostwach ¦wiata. W Pucharze bra³a udzia³ ca³a czo³ówka polskich maratoñczyków niestety tylko 3 najlepszych zawodników mia³o mo¿liwo¶æ wyjazdu do niemieckiego St.Wendel.

W tej pasjonuj±cej rywalizacji jednemu z naszych podopiecznych - Micha³owi Putzowi, uda³o siê wywalczyæ kwalifikacje do kadry Polski, która w sk³adzie 6 osób (3 kobiety i 3 mê¿czyzn) wyjedzie do Niemiec na Mistrzostwa ¦wiata!

Bardzo dobrze rywalizacje zakoñczyli równie¿ nasi juniorzy, którzy walczyli o mo¿liwo¶æ wyjazdu na zgrupowanie wraz z konsultacjami kierowanymi przez trenera polskiej reprezentacji - Andrzeja Pi±tka.
Oskar Pluciñski zaj±³ w tej rywalizacji pierwsze miejsce, a Tomasz Wachowiak by³ pi±ty. Obydwaj pojad± za tydzieñ do Zieleñca.
Oby wrócili z tego zgrupowania jeszcze mocniejsi.

Za Micha³a natomiast trzymajmy kciuki ju¿ 8 sierpnia !!!