Problemy z wyjazdem na M¦
Dodane przez thomson dnia 07 sierpie 2010 14:05:36
Jak donosi portal MTBNEWS.PL polscy maratoñczycy, którzy maj± ¶cigaæ siê na Mistrzostwach ¦wiata napotkali na powa¿ne problemy, za którymi stoi oczywi¶cie PZKol, który podobno ma polskie kolarstwo wspieraæ. Poni¿ej fragment artyku³u z 6.08.2010 :
"...W St-Wendel maj± te¿ wystartowaæ Polacy, ale na razie nie ma ich na li¶cie zg³oszeniowej. Nieoficjalnie wiemy, ¿e na M¦ wyst±pi grupa Mróz Active Jet w sk³adzie Robert Banach, Bartosz Banach oraz Krzysztof Krzywy. Kolarze ci ju¿ wylecieli samolotem do Niemiec. Niestety w tym roku, mimo obietnicy PZKol., nie dosz³o do oficjalnego wyjazdu trójki liderów Pucharu Polski w maratonach (ponoæ z przyczyn finansowych), o czym zainteresowani zostali poinformowani zaledwie kilka dni temu! PZKol na pro¶bê zawodników mia³ zg³osiæ Przemys³awa Ebertowskiego (Subaru Trek Gdynia) i Micha³a Putza (AGpol Team) do mistrzostw, a sami zawodnicy pojechali na imprezê samodzielnie i czê¶ciowo na w³asny koszt..." [¼ród³o: mtbnews.pl]

O wyniku Micha³a na M¦ postaramy siê was poinformowaæ najszybciej jak siê da. Po jego powrocie poprosimy go równie¿ o relacjê. Trzymajcie kciuki !