Rajd Ekologiczny 19.09.2010
Dodane przez thomson dnia 07 wrzesie 2010 20:47:12
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego oraz
gnie¼nieñski oddzia³ Polskiego Klubu Ekologicznego
gor±co zachêcaj± do w³±czenia siê w obchody
Europejskiego Dnia Bez Samochodu !
Z tej w³a¶nie okazji w dniu
19 wrze¶nia odbêdzie siê rowerowy Rajd Ekologiczny.

Tym razem ca³± grup± wybierzemy siê do Le¶nictwa Go³a¼nia, gdzie czekaæ bêdzie wiele atrakcji.
Ruszamy punktualnie o 11.00 z gnie¼nieñskiego Rynku. Zapisy na Rajd od godz. 10.00.
Wpisowe wynosi tylko 3z³, a osoby poni¿ej 16 lat nic nie p³ac±.
W ramach wpisowego otrzymujesz:
- kie³baskê z ogniska
- mo¿liwo¶æ udzia³u w wielu konkursach
- mo¿liwo¶æ startu w rowerowym Wy¶cigu Dla Amatorów

Zabierz rodzinê i znajomych ! We¼ udzia³ w Rajdzie i spróbuj swoich si³ w Wy¶cigu, a przede wszystkim przemieszczaj siê EKOLOGICZNIE !

Do zobaczenia 19 wrze¶nia na gnie¼nieñskim Rynku !