Dêbówiec 2010
Dodane przez thomson dnia 09 wrzesie 2010 14:13:39
W tym roku doczekali¶my siê powa¿nej zmiany. Tradycyjny wy¶cig na Dêbówcu nie odby³ siê w czerwcu na rozpoczêcie wakacji, ale zakoñczy on cykl gnie¼nieñskich wy¶cigów i odbêdzie siê 19 wrze¶nia. To nie koniec zmian - tym razem zamiast przy barze Ró¿a, spotykamy siê na gnie¼nieñskim Rynku, aby stamt±d razem z uczestnikami Rajdu Ekologicznego dotrzeæ do Le¶nictwa Go³a¼nia, gdzie mie¶ciæ siê bêdzie start i meta. Równie¿ trasa w tym roku bêdzie zupe³nie inna. Pêtlê o d³ugo¶ci 9500m mê¿czy¼ni bêd± pokonywali trzykrotnie, kobiety natomiast dwukrotnie.
Nawi±zuj±c do korzeni imprezy, w ramach Eko-Dêbówca odbêdzie siê równie¿ Wy¶cig Dla Amatorów, w którym wystartowaæ mo¿e ka¿dy kto ma rower. Amatorzy bêd± mieli do pokonania jedn± pêtlê.
Zapoznaj siê z regulaminem i PRZYBYWAJ na Eko-Dêbówiec 2010 !