po spotkaniu
Dodane przez thomson dnia 31 padziernik 2004 21:09:32
Po niedzielnej je¼dzie zarówno grupa XC jak i FR satwi³a siê punktualnie o 13.00 na gnie¼nieñskim rynku. Frekwencja jak zwykle nie by³a 100%, brakowa³o przynajmniej 10 osób. Zrobili¶my nowe fotki do dzia³u "sk³ad ekipy" i oczywi¶cie tradycyjn± fotkê grupow± na tle Katedry. Pó¼niej pogadali¶my jeszcze chwilkê przy ma³ym bezalkoholowym ;) po czym w dobrych nastrojach rozjechali¶my siê do domów.

Zapraszam do przegl±dania galerii - ci±gle pojawiaj± siê tam nowe fotki.
Kolejne du¿e spotkanie najprawdopodobniej na pocz±tku przysz³ego roku.