Eko-Dêbówiec 2010
Dodane przez thomson dnia 19 wrzesie 2010 20:27:12
Wy¶cig na Dêbówcu odby³ siê po raz dwunasty. Dopisa³a pogoda, dopisali uczestnicy. Po³±czenie wy¶cigu z Rajdem Ekologicznym zaowocowa³o prawdziwie piknikow± atmosfer± w okolicy Le¶nictwa Go³a¼nia, gdzie usytuowany by³ start i meta. Oczywi¶cie czar prysn±³ gdy tylko pad³o has³o „Start !”. Sielanka zamieni³a siê w ostr± rywalizacjê, do której stanê³o prawie 50 zawodników i zawodniczek reprezentuj±cych przynajmniej trzy ró¿ne pokolenia. Odmieniona w stosunku do lat ubieg³ych trasa, oferowa³a to, co w Lasach Królewskich najlepsze – by³y szybkie odcinki po p³askim, mêcz±ce podjazdy, a nawet wymagaj±ce odrobiny techniki zjazdy. Wszystko to w otoczeniu piêknej, dzikiej przyrody.
Na mecie na uczestników czeka³o pieczenie kie³basek i rozdanie nagród. Pó¼niej wszyscy w dobrych nastrojach, dotlenieni i z u¶miechami na twarzach rozjechali siê do domów – oczywi¶cie na rowerach, bo Rajd Ekologiczny i Eko-Dêbówiec zorganizowane by³y w ramach obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu.
Wyniki: Link
Zdjêcia:
Galeria 1 (fot. Piotr Góralczyk)
Galeria 2 (fot. Dawid £ukasiewicz)