Skandia Maraton LangTeam - Rzeszów
Dodane przez thomson dnia 27 wrzesie 2010 15:57:03
W niedzielê zakoñczy³y siê zmagania w cyklu Skandia Maraton Lang Team 2010. Zawodnicy UKS Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego musieli przemierzyæ nieraz do¶æ du¿e odleg³o¶ci aby zmagaæ siê w kolarskich zawodach, które od kwietnia do wrze¶nia odbywa³y siê w Chodzie¿y, Bielawie, Bia³owie¿y, Olsztynie, Sopocie, Na³êczowie, Bia³ymstoku i w Rzeszowie. Zawody te przygotowane by³y na bardzo wysokim poziomie, a starty i mety usytuowane by³y przewa¿nie w centrach miast. Po raz kolejny p. Czes³aw Lang przekona³, ¿e na organizowaniu widowisk sportowych zna siê jak ma³o kto.
Trasy poszczególnych edycji budzi³y niejednokrotnie respekt; czy to d³ugo¶ci±, czy te¿ stopniem trudno¶ci. Jak zwykle na tego typu imprezach do wyboru dla ka¿dego s± trzy dystanse – Mini, Medio i Grand Fondo. Oczywi¶cie na wszystkich z tych dystansów nie zabrak³o zawodników GKKG. Mieli¶my okazjê ¶cigaæ siê w b³ocie i po asfaltach, w s³oñcu i w deszczu, w upale jak i przera¼liwym zimnie – wszak w „Skandii” nie zabrak³o niczego co jest kwintesencj± kolarstwa górskiego.
26 wrze¶nia – odby³y siê zawody fina³owe w Rzeszowie. Startowali¶my tam 10-cio osobow± ekip± walcz±c do koñca o ostateczne wyniki. Trasy zaskoczy³y wszystkich, bowiem uda³o siê organizatorom zapewniæ prawdziwie górskie potyczki. [Wyniki zawodników GKKG] [Galeria Zdjêæ - fot. Paulina Cabanek]
Rozszerzona zawarto newsa
W niedzielê zakoñczy³y siê zmagania w cyklu Skandia Maraton Lang Team 2010. Zawodnicy UKS Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego musieli przemierzyæ nieraz do¶æ du¿e odleg³o¶ci aby zmagaæ siê w kolarskich zawodach, które od kwietnia do wrze¶nia odbywa³y siê w Chodzie¿y, Bielawie, Bia³owie¿y, Olsztynie, Sopocie, Na³êczowie, Bia³ymstoku i w Rzeszowie. Zawody te przygotowane by³y na bardzo wysokim poziomie, a starty i mety usytuowane by³y przewa¿nie w centrach miast. Po raz kolejny p. Czes³aw Lang przekona³, ¿e na organizowaniu widowisk sportowych zna siê jak ma³o kto.
Trasy poszczególnych edycji budzi³y niejednokrotnie respekt; czy to d³ugo¶ci±, czy te¿ stopniem trudno¶ci. Jak zwykle na tego typu imprezach do wyboru dla ka¿dego s± trzy dystanse – Mini, Medio i Grand Fondo. Oczywi¶cie na wszystkich z tych dystansów nie zabrak³o zawodników GKKG. Mieli¶my okazjê ¶cigaæ siê w b³ocie i po asfaltach, w s³oñcu i w deszczu, w upale jak i przera¼liwym zimnie – wszak w „Skandii” nie zabrak³o niczego co jest kwintesencj± kolarstwa górskiego.
26 wrze¶nia – odby³y siê zawody fina³owe w Rzeszowie. Startowali¶my tam 10-cio osobow± ekip± walcz±c do koñca o ostateczne wyniki. Trasy zaskoczy³y wszystkich, bowiem uda³o siê organizatorom zapewniæ prawdziwie górskie potyczki.

tekst: Dariusz £ukasiewicz

Wyniki GKKG z RZESZOWA :
Dystans GRAND FONDO :
- FARION Pawe³ - 9/52 Open; 7/22 M-2
- PUTZ Micha³ - 15/52 Open; 15/22 M-2
Dystans MEDIO :
- PUTZ Piotr - 20/191 Open; 12/50 M-2
- PUTZ £ukasz - 25/191 Open; 14/50 M-2
- MAROSZ Dawid - 30/191 Open; 16/50 M-2
- SAWICKI Franciszek - 48/191 Open; 2/22 M-5
- WACHOWIAK Tomasz - 58/191 Open; 8/12 M-1
Dystans MINI :
- GÓRALCZYK Tomasz - 16/210 Open; 8/40 M-2
- BERE¬NICKI Szymon - 33/210 Open; 6/30 M-1
- £UKASIEWICZ Dariusz - 76/210 Open; 11/32 M-4

KLASYFIKACJA GENERALNA Skandia Maraton LangTeam 2010 :
Dystans GRAND FONDO kategoria M-1 :
miejsce - zawodnik - rocznik
1. WACHOWIAK Tomasz - 1992
Dystans GRAND FONDO kategoria M-2 : 4. - FARION Pawe³ - 1987
10. - PUTZ Micha³ - 1985
17. - FRANC Patryk - 1985
Dystans MEDIO kategoria M-1 :
6. - WACHOWIAK Tomasz - 1992
12. - PLUCIÑSKI Oskar - 1992
Dystans MEDIO kategoria M-2 :
5. - PUTZ £ukasz - 1983
6. - MAROSZ Dawid - 1980
7. - PUTZ Piotr - 1988
Dystans MEDIO kategoria M-5 :
1. - SAWICKI Franciszek - 1956
Dystans MINI kategoria M-1 :
2. - BERE¬NICKI Szymon - 1994
Dystans MINI kategoria M-2 :
9. - GÓRALCZYK Tomasz - 1987
Dystans MINI kategoria M-3 :
48. - JASKULSKI Rados³aw - 1970
131. - LISIECKI Artur - 1974
Dystans MINI kategoria M-4 :
8. - £UKASIEWICZ Dariusz - 1963