IX Festiwal Rowerowy
Dodane przez thomson dnia 01 sierpie 2005 10:10:26
W dniach 12-14 sierpnia odbêdzie siê ju¿ dziewi±ty Festiwal Rowerowy. Oczywi¶cie jak zwykle tysi±ce mi³o¶ników kolarstwa przybêd± do Szklarskiej Porêby - rowerowej stolicy Polski. Festiwal co roku uwa¿any jest za najwiêksze wydarzenie rowerowe nie tylko w Polsce, ale w ca³ej Europie ¦rodkowej. Organizatorzy i tym razem zadbaj± aby nie brakowa³o atrakcji, a o dobr± atmosferê na pewno zatroszcz± siê równie¿ sami uczestnicy :) Wszystkich zainteresowanych t± imprez± zapraszamy na stronê interentow± organizatorów - www.BikeAction.pl.
Teraz najwa¿niejsze - w tym roku GKKG wystawia na festiwal ca³kiem spor± reprezentacjê :) Niebiesko-bia³e koszulki na pewno bêd± w Szklarskiej widoczne. ¯yczymy udanej zabawy i czekamy na zdanie relacji !