Dziki Wy¶cig - 9.10.2010
Dodane przez thomson dnia 06 padziernik 2010 16:22:51
To jeszcze nie koniec sezonu ! Dziêki wspó³pracy z Gmin± Powidz mogli¶my przygotowaæ dla Was jeszcze jedn± imprezê. Bêdzie to Dziki Wy¶cig, który mia³ w kwietniu otworzyæ sezon, ale nie odby³ siê ze wzglêdu na zalegaj±cy ¶nieg. Tym razem na takie atrakcje siê nie zanosi, wiêc wszystkich chêtnych zawodników, widzów i gapiów zapraszamy na "dzik± pla¿ê" do Powidza ju¿ 9 pa¼dziernika. Jak na Dziki Wy¶cig przysta³o najbardziej "dzika" bêdzie trasa. Ka¿dy kto kiedy¶ w "dzikim" startowa³ wie o co chodzi, a kto nie startowa³ musi spróbowaæ. Tym razem trasa ma byæ jeszcze d³u¿sza i jeszcze bardziej wymagaj±ca. Przyjed¼, sprawd¼ siê i walcz o niepowtarzalne trofea przygotowane specjalnie na te zawody ! Do zobaczenia w sobotê !