Gniezno GrandPrix MTB 2010 zakoñczone
Dodane przez thomson dnia 09 padziernik 2010 21:12:20
Za nami ostatnia impreza z cyklu Gniezno GrandPrix MTB 2010. W sobotê przed po³udniem, na Dzikiej Pla¿y w Powidzu stawi³a siê niewielka grupa mi³o¶ników MTB, którzy jeszcze nie zakoñczyli sezonu. Przy piêknej, s³onecznej pogodzie i w kameralnej atmosferze osiemnastu zawodników i jedna zawodniczka stanê³o na starcie "Dzikiego Wy¶cigu". Nie zawiód³ faworyt - ubieg³oroczny zwyciêzca, Radek Lonka, który ju¿ po pierwszym okr±¿eniu mia³ spor± przewagê nad reszt± stawki, a któr± pó¼niej ju¿ tylko systematycznie powiêksza³ by odnie¶æ kolejne zwyciêstwo. Bardzo wymagaj±ca, zarówno pod wzglêdem fizycznym jak i technicznym, trasa wy¶cigu sprawi³a, ¿e czê¶æ zawodników odpad³a z rywalizacji. Wszyscy jednak w dobrych humorach, przy grillu oczekiwali na koñcowe rezultaty i dekoracjê zwyciêzców, na której nie zabrak³o Wójta Gminy Powidz - fundatora trofeów.
Pe³ne WYNIKI | Galeria zdjêæ

Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku organizowane przez GKKG wy¶cigi przyci±gn± jeszcze wiêksz± rzeszê zarówno uczestników jak i kibiców. Wszystkim zawodnikom bior±cym udzia³ w tegorocznym cyklu Gniezno GrandPrix MTB serdecznie dziêkujemy za wspólnie spêdzony czas, dostarczone emocje, ¶wietn± atmosferê na imprezach i cenne wskazówki na przysz³o¶æ. Dziêki i do zobaczenia !