Kolarze szosowi zakoñczyli sezon 2010
Dodane przez thomson dnia 23 padziernik 2010 16:14:00
Kolarze na rowerach je¿d¿± ca³y rok, ale nastêpuje moment w roku kiedy koñczy siê sezon startowy. Ostatni wy¶cig szosowy w Wielkopolsce odby³ siê na samochodowym torze Poznañ.
16 pa¼dziernika (sobota) popsu³a siê pogoda, pada³a m¿awka i wia³ bardzo silny wiatr, ale nie przestraszy³o to zawodników, którzy licznie stawili siê na starcie. W¶ród nich stanê³o dwóch reprezentantów Agpol GKKG : Dawid Marosz i Rados³aw Jaskulski. W zawodach oprócz kolarzy szosowych mogli startowaæ zawodnicy na rowerach MTB oraz rolkarze.
Radek i Dawid brali udzia³ w wy¶cigu g³ównym na 12 okr±¿eñ (49km). Zawodnicy GKKG starali siê jechaæ bardzo aktywnie - Dawid Marosz kilkakrotnie próbowa³ uciec z peletonu, niestety za ka¿dym razem by³ doganiany podobnie jak wielu innych zawodników. "Kasowanie" ucieczek by³o spowodowane bardzo wyrównanym poziomem kolarzy. Silny wiatr i rwane tempo skutkowa³o du¿ymi zmianami prêdko¶ci od 25km/h do 60km/h. Na 8 pêtli uda³o siê dwójce zawodników odjechaæ z peletonu. Pocz±tkowo niewielka przewaga systematycznie wzrasta³a i na mecie wynios³a ponad 1 minutê.
Wy¶cig wygra³ Krystian Michalak. Z peletonu do koñca trwa³y próby ucieczki lecz bez skutku. Radek na finiszu z peletonu zaledwie o pó³ ko³a przegra³ z zesz³orocznym mistrzem ¶wiata Arkadiuszem Garczarkiem, ale i tak odniós³ ¿yciowy sukces wygrywaj±c w swojej kategorii wiekowej. Dawid Marosz dojecha³ w peletonie.