Gala Gnie¼nieñskiego Sportu
Dodane przez thomson dnia 13 listopad 2010 16:52:19
zobacz zdjêciaW pi±tek 12 listopada w gnie¼nieñskim teatrze im. Aleksandra Fredry odby³a siê VI Gala Gnie¼nieñskiego Sportu. Gospodarzem jak co roku by³ Prezydent Miasta Gniezna p. Jacek Kowalski. W¶ród zaproszonych klubów sportowych dzia³aj±cych na terenie naszego miasta nie zabrak³o GKKG. Nasz klub reprezentowali prezes - Darek £ukasiewicz, v-ce prezes - Dawid Marosz i g³ówny organizator imprez kolarskich - Radek Jaskulski. Otrzymali¶my z r±k p. Prezydenta okoliczno¶ciowe podziêkowania, który doceni³ trud organizacyjny jak równie¿ wyniki sportowe w mijaj±cym roku. W czasie krótkiej prezentacji GKKG prezes wspomnia³ o wynikach zawodników przede wszystkim w cyklu Skandia Maraton Lang Team, jak równie¿ personalnie wspomnia³ najwiêksze osi±gniêcie mijaj±cego roku jakim niew±tpliwie by³ udzia³ Micha³a Putza w Mistrzostwach ¦wiata w Maratonach MTB, które odby³y siê w sierpniu w Niemczech. VI Gnie¼nieñsk± Galê Sportu na koniec u¶wietni³ wystêp jak zawsze znakomitego Marcina Dañca.
Przy tej okazji prezes sk³ada wyrazy serdecznych podziêkowañ wszystkim, którzy przyczynili siê do tego, ¿e Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego zosta³ zauwa¿ony w¶ród innych klubów naszego miasta. To dziêki Wam zyskali¶my to uznanie - DZIÊKI.
Kilka zdjêæ z Gali w Galerii.