Zebranie GKKG
Dodane przez thomson dnia 29 listopad 2010 16:27:25
Uwaga komunikat !
W dniu 5. grudnia o godz. 17.00 odbêdzie siê ZEBRANIE KLUBOWE.
Spotykamy siê w Hotelu NEST. G³ówny temat zebrania - dzia³alno¶æ klubu w przysz³ym sezonie.
Cz³onkowie klubu - obecno¶æ obowi±zkowa.
Po zebraniu, impreza integracyjna na krêgielni.