po weekendzie
Dodane przez thomson dnia 08 sierpie 2005 14:28:51
Wczoraj tj. w niedzielê 7.08 Pierwsz± Stolicê Polski odwiedzili poznañscy freeraiderzy. Ca³kiem spora ekipa ju¿ od wczesnych godzin rannych ostro ¶miga³a na gnie¼nieñskim torze i innych miejscówkach. Niektórym nasze hopki tak siê spodoba³y, ¿e ju¿ zapowiadaj± kolejn± wizytê :] Zapraszamy !
Kilka fotek z tego wydarzenia mo¿ecie obejrzeæ w galerii.

W sobotê 6.08 odby³y siê legendarne Danielki. GKKG wystawi³o na t± imprezê (tylko) jednoosobow± reprezentacjê w osobie samego prezesa - S³awka Graczyka. Prezes zaj±³ 28 miejsce w kategorii M3, a w klasyfikacji ogólnej by³ 97. Gratulujemy wyniku !! Wiêcej informacji na forum.