Niedzielny trening pod okiem trenera
Dodane przez thomson dnia 12 stycze 2011 16:54:14
W niedzielê 16.01.2011 cz³onkowie klubu bêd± mieli mo¿liwo¶æ uczestniczenia w treningu prowadzonym przez znakomitego zawodnika i trenera - Rados³awa Tec³awa. Ca³o¶æ rozpocznie siê wprowadzeniem teoretycznym (1-1,5 h) w hotelu Nest o godz. 10.00. Nastêpnie, ju¿ na rowerach, Radek poprowadzi w³a¶ciwy trening (3-3,5 h, g³ównie szosa). Zachêcamy do skorzystania z tej mo¿liwo¶ci i wcze¶niejsze przygotowanie sobie pytañ do naszego trenera.