Gnie¼nieñska Gala Rowerowa
Dodane przez thomson dnia 26 stycze 2011 15:15:20
Kolejny sezon za nami i kolejny raz dziêki uprzejmo¶ci Hotelu NEST mogli¶my go podsumowaæ organizuj±c Galê Rowerow±. W¶ród przyby³ych go¶ci nie zabrak³o Starosty Gnie¼nieñskiego - Pana Dariusza Pilaka oraz przedstawiciela Urzêdu Miejskiego, na rêce których z³o¿yli¶my podziêkowania za wspó³pracê przy organizowanych przez klub imprezach. Za reprezentowanie klubu na Mistrzostwach ¦wiata, wyró¿nienie otrzyma³ nasz najlepszy zawodnik - Micha³ Putz. O wielu innych naszych sukcesach sportowych opowiedzia³ niezast±piony Piotr Kurek. Bardzo wa¿nym elementem Gali by³o przedstawienie naszych planów na sezon 2011. Ten temat poruszali przedstawiciele w³adz GKKG jak równie¿, zaproszony przez nas organizator najwiêkszych w Wielkopolsce imprez rowerowych - Wojciech Gogolewski. Mamy nadziejê, ¿e wszystkie te plany zrealizujemy w 100% i na kolejnej Gali bêdziemy mogli siê pochwaliæ samymi sukcesami.
[Galeria zdjêæ]