Zmiany w GKKG
Dodane przez thomson dnia 09 marzec 2011 19:27:12
Sezon 2010 by³ dla naszego klubu nad wyraz udany. Zajêli¶my 4 miejsce (2 rok z rzêdu) w klasyfikacji generalnej Skadia Maraton Lang Team a nasi zawodnicy czêsto stawali na „pudle”w zawodach na terenie ca³ego kraju. Sukcesy te zosta³y zauwa¿one nie tylko w I Stolicy Polski ale równie¿ przez szerok± spo³eczno¶æ kolarsk±. Da³o to mo¿liwo¶æ dalszego rozwoju naszych czo³owych zawodników. Oskar Pluciñski otrzyma³ propozycjê startów w barwach Shimano Polska natomiast Micha³ Putz i Szymon Bere¼nicki w sezonie 2011 bêd± reprezentowali Kellys Team. Trochê ¿al nam tego rozstania ale ¿yczymy im powodzenia i wielu udanych startów. W naszym sk³adzie zabraknie tak¿e Paw³a Fariona oraz Franciszka Sawickiego.
Uda³o nam siê natomiast pozyskaæ jednego z czo³owych zawodników naszego regionu Andrzeja Figaja. Mamy nadziejê, ¿e Andrzej jako nowy lider klubu niejednokrotnie zab³y¶nie form± bo wiemy, ¿e staæ go na wiele. Pojawi³o siê te¿ kilka nowych twarzy. Nie mo¿na nie wspomnieæ o Paulinie Cabanek, obecnie jedynej przedstawicielce p³ci piêknej w GKKG, która zadeklarowa³a walkê do ostatniej kropli potu na trasach maratonów MTB.
Je¶li kto¶ chcia³by pojawiæ siê w barwach GKKG na starcie wielu znakomitych imprez kolarskich w Polsce to serdecznie zapraszamy.