[XC] Kujawia XC - My¶lêcinek
Dodane przez thomson dnia 30 marzec 2011 21:20:10
27 marca to dzieñ pierwszego startu zawodników naszego klubu na zwodach Cross Country w tym roku. Wybór pad³ na My¶lêcinek ko³o Bydgoszczy gdzie odby³a siê I edycja Kujawia XC. Ekipa GKKG w mocno okrojonym, czteroosobowym sk³adzie pojawi³a siê na starcie mocno obsadzonej imprezy...(czytaj wiêcej)
Rozszerzona zawarto newsa
27 marca to dzieñ pierwszego startu zawodników naszego klubu na zwodach Cross Country w tym roku. Wybór pad³ na My¶lêcinek ko³o Bydgoszczy gdzie odby³a siê I edycja Kujawia XC. Ekipa GKKG w mocno okrojonym, czteroosobowym sk³adzie pojawi³a siê na starcie mocno obsadzonej imprezy.

Trasa przygotowana przez organizatorów okaza³a siê niezwykle ró¿norodna. Nie brakowa³o podjazdów, niekiedy bardzo sztywnych, technicznych zjazdów oraz d³u¿szych p³askich odcinków pozwalaj±cych siêgn±æ po bidon.
Andrzej i Piotr startowali w kategorii Elita. Ja i Artur w Mastersach (Artur niestety z powodu k³opotów zdrowotnych zrezygnowa³ tu¿ przed wy¶cigiem). Elita mia³a do pokonania 6 wyczerpuj±cych pêtli, na których niemal bezkonkurencyjny okaza³ siê Rados³aw Tec³aw. Prowadz±c od startu ze spor± przewag± przejecha³ liniê mety przed Przemys³awem Ebertowskim i Rados³awem Lonk±. Nasz „lider” w tym sezonie – Andrzej, d³ugi czas trzyma³ siê blisko zawodników „Treka” ale na dwóch ostatnich pêtlach os³ab³ i nie móg³ walczyæ o miejsce w czo³owej dziesi±tce. Tym niemniej 12 pozycja przy tej klasie rywali to bardzo dobry wynik. Piotr jak sam przyzna³ przeszar¿owa³ na pierwszych kilometrach trasy narzucaj±c zbyt mocne tempo. Zem¶ci³o siê to w dalszej fazie zawodów ale i tak zdo³a³ dojechaæ w po³owie stawki.
Jako Masters mia³em do pokonania 4 pêtle co w moim przypadku oznacza³o 80 minut ¶cigania. Za rad± kolegów postanowi³em zacz±æ „spokojnie” ale niefortunne ustawienie na starcie spowodowa³o, ¿e na pierwszym okr±¿eniu musia³em wyprzedzaæ wolniejszych rywali. Kosztowa³o to nieco dodatkowego czasu i si³. Si³a to zreszt± kluczowe s³owo je¶li chodzi o ten wy¶cig w moim wykonaniu. Jeszcze sporo jej brakuje co da³o siê odczuæ na sztywniejszych podjazdach. Ostatecznie ukoñczy³em jako 10.
Ogólnie pierwsze powa¿niejsze ¶ciganie w tym roku oceniam pozytywnie. Andrzej i Piotr równie¿ umiarkowanie zadowoleni. Wszyscy zdajemy sobie sprawê, ¿e to dopiero pocz±tek sezonu ale ju¿ jest nie¼le. A bêdzie lepiej.

Oficjalne WYNIKI na kujawiaxc.pl

autor: Dawid Marosz