[XC] ThuleCup 2011 Cross-Country Gniezno
Dodane przez thomson dnia 03 kwiecie 2011 22:12:07
Pierwsze zawody z cyklu THULE CUP 2011, czyli Cross-Country Gniezno ju¿ za nami.

Od mocnego uderzenia zainaugurowa³ organizacyjnie sezon Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego. W niedzielê nad J. Winiary odbyly siê zawody inauguruj±ce cykl zmagañ kolarzy górskich w Wielkopolsce. Thule Cup to impreza w presti¿owej, bo olimpijskiej dyscyplinie cross-country na któr± przyjecha³o ponad 200 zawodników z ca³ego kraju. Go¶cili¶my przedstawicieli Szczecina, Gdyni, Warszawy, Bytowa, Rzeszowa i wielu innych regionów, nie zabrak³o oczywi¶cie zawodników z ca³ej niemal Wielkopolski. Do¶æ powiedzieæ, ¿e w presti¿owej kategorii Masters (panowie po 30 roku ¿ycia) startowa³o ponad 100 zawodników co jest drugim wynikiem w dotychczasowej historii tych zawodów (130 w roku 2007 w Puszczykowie). By³y to zawody "dla ka¿dego" w kategorii dzieci startowa³ zawodnik w wieku lat 3, a w kategorii masters w wieku lat 63 - jak widaæ kolarstwo górskie ³±czy pokolenia. Oczywi¶cie w zawodach brali te¿ udzia³ zawodnicy GKKG dzielnie reprezentuj±c miejscowy klub.

Zawodom presti¿u doda³a obecno¶æ znakomitych go¶ci naczele z Katarzyn± Paw³owsk± - 6-cio krotn± Mistrzyni± Polski w kolarstwie oraz Dariuszem Pilakiem Starost± Gnie¼nieñskim, Rafa³em Spachaczem i Czeslawem Kruczkiem zastêpcami Prezydenta M. Gniezna, którzy oprócz roli honorowych starterów wrêczali puchary i dyplomy dla zwyciêzców.

>> WYNIKI <<

Galerie zdjêæ:
- Galeria 1 (fot. Dawid £ukasiewicz)
- Galeria 2 (fot. gniezno.com.pl)
- Galeria 3 (fot. Mateusz Góralczyk)
- Galeria 4 (fot. Tomasz Góralczyk)