[maraton] Powerade Suzuki MTB Marathon - Murowana Go¶lina
Dodane przez thomson dnia 11 kwiecie 2011 16:10:23
W niedzielê 10. kwietnia dwóch naszych zawodników wziê³o udzia³ w pierwszym w tym roku maratonie z cyklu Powerade Suzuki MTB Marathon, który odby³ siê w Murowanej Go¶linie. Zachêcamy do zapoznania siê z krótk± relacj± z zawodów ... (czytaj wiêcej)
Rozszerzona zawarto newsa
W niedzielê 10. kwietnia dwóch naszych zawodników wziê³o udzia³ w pierwszym w tym roku maratonie z cyklu Powerade Suzuki MTB Marathon, który odby³ siê w Murowanej Go¶linie. Zachêcamy do zapoznania siê z krótk± relacj± z zawodów ...


Micha³ Waszak:
Jako, ¿e mia³em mo¿liwo¶æ pobytu w Murowanej Go¶linie przez d³ugi czas przed jak i po maratonie, oby³o siê bez wielkich przygotowañ do wyjazdu na „drugi koniec” Polski. J Sobota wieczorem, odbiór numerów startowych (razem z zaprzyja¼nion± dru¿yn± AVES Murowana Cykloza), bezproblemowo, bez kolejek, bez po¶piechu. Niedziela zapowiada³a siê przyjemnie. Poranek rze¶ki, s³oneczny. Godzina 10:00 start dystansu GIGA. Godzina 11:00 start MEGA.
Na tym dystansie walczy³ nasz baaaaardzo okrojony sk³ad zespo³u, a mianowicie Andrzej i ja. Pierwsze kilkaset metrów ulicami miasta, potem kilkadziesi±t metrów szutru i piach, piach, piach a¿ po same osie przez kolejne kilkaset metrów. (Niektórzy zawodnicy wybierali wariant le¶ny – „twardy” slalom miêdzy drzewami, op³aca³o siê).
Potem przejazd przez g³ówn± drogê Poznañ – W±growiec i wjazd w las. Nawierzchnia w lesie zmienna (podobna do trasy w Chodzie¿y, tylko troszkê mniej piasku). Przewy¿szenie nie powala³o na kolana, ale za to dystans maj±cy wed³ug organizatora 68 km, to jak na MEGA nie jest ma³o. Kilometr 54 i zaczê³o siê „XC” na Dziewiczej Górze (chyba najciekawszy element trasy). Potem ju¿ tylko oko³o 15 km do mety i finish. A oto wyniki jakie uda³o nam siê wypracowaæ:
1) Andrzej Figaj - 2:33:32 (46 open, 27 M2)
2) Micha³ Waszak – 2:47:04 (144 open, 63 M2)
Co do mojego wyniku, to ambicje s± wiêksze, ale to dopiero pierwszy wy¶cig w sezonie i liczê na to, ¿e forma bêdzie zwy¿kowaæ.
Na koniec dodam, ¿e uczestnicy imprezy nie otrzymali od organizatora ¿adnych „gratisów”. Do poprawy!