[maraton] Skandia Maraton LangTeam 2011 - Chodzie¿
Dodane przez thomson dnia 17 kwiecie 2011 14:39:51
W sobotê 16 kwietnia rozpoczê³y siê zmagania w cyklu Skandia Maraton Lang Team 2011. Zawodnicy UKS Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego udali siê na inauguracyjne zawody jak co roku do pobliskiej Chodzie¿y. Przy przepiêknej pogodzie 11 osobowa ekipa zmaga³a siê tym razem z dwoma dystansami (mini i medio). Jak zwykle p. Czes³aw Lang przekona³, ¿e na organizowaniu widowisk sportowych zna siê jak ma³o kto - zawody te przygotowane by³y na bardzo wysokim poziomie, a liczba ponad 700 startuj±cych (przy drugich konkurencyjnych zawodach odbywaj±cych siê w wielkopolskim Dolsku) ¶wiadczy o tym, ¿e ¶ciganie siê na rowerach górskich staje siê coraz bardziej popularne i konkurencja ro¶nie ... (czytaj wiêcej)

Rozszerzona zawarto newsa
W sobotê 16 kwietnia rozpoczê³y siê zmagania w cyklu Skandia Maraton Lang Team 2011. Zawodnicy UKS Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego udali siê na inauguracyjne zawody jak co roku do pobliskiej Chodzie¿y. Przy przepiêknej pogodzie 11 osobowa ekipa zmaga³a siê tym razem z dwoma dystansami (mini i medio). Jak zwykle p. Czes³aw Lang przekona³, ¿e na organizowaniu widowisk sportowych zna siê jak ma³o kto - zawody te przygotowane by³y na bardzo wysokim poziomie, a liczba ponad 700 startuj±cych (przy drugich konkurencyjnych zawodach odbywaj±cych siê w wielkopolskim Dolsku) ¶wiadczy o tym, ¿e ¶ciganie siê na rowerach górskich staje siê coraz bardziej popularne i konkurencja ro¶nie...

Trasy poszczególnych dystansów organizatorzy przygotowali bardzo dobrze i myli³ by siê ten, który twierdzi³by, ¿e w Chodzie¿y nie ma gór. Mieli¶my okazjê ¶cigaæ siê w s³oñcu i w b³ocie a przejazd przez „rzeczkê” dostarcza³ du¿ych emocji.
Dla czwórki zawodników gnie¼nieñskiego klubu by³ to debiut w maratonach MTB, ale ju¿ dzi¶ pojawi³y siê zapowiedzi walki na nastêpnych edycjach, których czeka nas jeszcze 6 (Kraków, Na³êczów, Gdañsk, Rzeszów, Bia³ystok) z fina³em 1 pa¼dziernika w Kwidzynie.

tekst: Dariusz £ukasiewicz

Poni¿ej aktualne tabele wyników:

Wyniki GKKG z CHODZIE¯Y :

Dystans MEDIO :
- FIGAJ Andrzej - 10/167 Open; 5/47 M-2
- WASZAK Micha³ - 30/167 Open; 15/47 M-2
- OSSOWSKI Micha³ - 105/167 Open; 40/47 M-2
- MAROSZ Dawid - defekt

Dystans MINI :
- LISIECKI Artur - 56/320 Open; 20/85 M-3
- WACHOWIAK Tomasz - 57/320 Open; 19/63 M-2
- MAKOWSKI Marek - 95/320 Open; 14/54 M-4
- KNAST Robert - 108/320 Open; 36/85 M-3
- £UKASIEWICZ Dariusz - 127/320 Open; 21/54 M-4
- KARPIÑSKI Janusz - 209/320 Open; 6/10 M-6
- CABANEK Paulina 304/320 Open; 17/19 K-2

KLASYFIKACJA GENERALNA
Skandia Maraton LangTeam 2011 (po pierwszej edycji) :


Dystans MEDIO kategoria M-2 :
5. FIGAJ Andrzej - 1986
15. WASZAK Micha³ - 1991
40. OSSOWSKI Micha³ - 1985
Dystans MINI kategoria K-2 :
17. - CABANEK Paulina - 1990
Dystans MINI kategoria M-2 :
19. WACHOWIAK Tomasz - 1992
Dystans MINI kategoria M-3 :
20. LISIECKI Artur - 1974
36. KNAST Robert - 1974
Dystans MINI kategoria M-4 :
14. MAKOWSKI Marek - 1969
21. £UKASIEWICZ Dariusz - 1963
Dystans MINI kategoria M-6 :
6. KARPIÑSKI Janusz - 1950