Po maratonie - zdjêcia i filmy
Dodane przez thomson dnia 23 maj 2011 07:54:44
Docieraj± do nas pierwsze galerie zdjêæ od fotografów obecnych na imprezie. Linki do nich bêdziemy zamieszczaæ poni¿ej. Oczywi¶cie zachêcamy do nadsy³ania kolejnych, tak aby by³y dostêpne dla szerszego grona zainteresowanych.
Galeria zdjêæ 1 (fot.D.£ukasiewicz)
Galeria zdjêæ 2 (fot.A.Strzy¿ewski)
Galeria zdjêæ 3 (fot.M.Góralczyk)
Filmik 1 (D.£ukasiewicz)
Filmik 2 (T.Hoppe)