Skoda Maraton MTB - mieszane uczucia.
Dodane przez thomson dnia 27 maj 2011 16:52:40
Skoda Maraton MTB - Gniezno 2011 przeszed³ ju¿ tydzieñ temu do historii. Trochê to trwa³o zanim uda³o siê organizatorom pozbieraæ my¶li, aby relacja by³a w miarê obiektywna i pozbawiona "dziwnych" emocji. Starali¶my siê (naprawdê) aby impreza by³a najlepsza jak± jeste¶my w stanie przygotowaæ - wszak to Mistrzostwa Wielkopolski w Maratonach MTB. Tak wysoka ranga imprezy wymaga³a porozumienia organizacyjno - logistycznego z regionalnym organizatorem zawodów kolarskich...(czytaj wiêcej)
Rozszerzona zawarto newsa


Skoda Maraton MTB - Gniezno 2011 przeszed³ ju¿ tydzieñ temu do historii. Trochê to trwa³o zanim uda³o siê organizatorom pozbieraæ my¶li, aby relacja by³a w miarê obiektywna i pozbawiona "dziwnych" emocji. Starali¶my siê (naprawdê) aby impreza by³a najlepsza jak± jeste¶my w stanie przygotowaæ - wszak to Mistrzostwa Wielkopolski w Maratonach MTB. Tak wysoka ranga imprezy wymaga³a porozumienia organizacyjno - logistycznego z regionalnym organizatorem zawodów kolarskich.

Podzielili¶my siê obowi±zkami, a co za tym idzie i odpowiedzialno¶ci±. W miarê posiadanych mo¿liwo¶ci organizacyjnych przygotowali¶my oznaczenie i zabezpieczenie trasy - która jak s³yszeli¶my spe³ni³a oczekiwania wiêkszo¶ci zawodników. Oprawa stratu i mety te¿ nam siê chyba uda³a (byli miejscowi notable - Starosta i Prezydent, najbardziej kompetentny prowadz±cy, by³y puchary i koszulki mistrzowskie i wreszcie nagrody). Dwa czynniki, na które kompletnie nie mieli¶my wp³ywu bardzo pozytywnie nas zaskoczy³y - my¶lê tu o frekwencji - DZIÊKUJEMY UCZESTNIKOM, i o pogodzie. Cieszy nas niezmiernie fakt, ¿e na imprezê o tak naprawdê lokalnym znaczeniu przyjezd¿aj± zawodnicy z krajowej czo³ówki. Próbuj± te¿ swych si³ debiutanci.

Oczywi¶cie nie odby³o siê bez uchybieñ. Pierwsze z nich to lekko (15 min.) opó¼niony start. Wynik³o to z tego, ¿e do koñca sprawdzali¶my oznakowanie i zabezpieczenie trasy. Po drugie - niektórzy zawodnicy narzekali na brak mo¿liwo¶ci umycia rowerów po trasie. Fakt nie uda³o nam siê uzyskaæ zezwolenia na umieszczenie myjki w pobli¿u Rynku ze wzglêdu na ró¿ne imprezy towa¿ysz±ce, które odbywa³y siê w ramach obchodów Dni Gniezna.

Jednak¿e najwiêkszym cieniem na zawodach k³ad± siê zasadnicze niedoci±gniêcia ze strony wspó³organizatora. Brak elektronicznego pomiaru czasu jak i przede wszystkim kardynalny b³±d jednego cz³owieka, który doprowadzi³ w efekcie do zawalenia siê systemu wyników spowodowa³ to, ¿e impezy nie bêdziemy wspominaæ bez negatywnych emocji.

Wyniki co prawda siê pojawi³y (ze znacznym opó¼nieniem) mistrzowie zostali wy³onieni. Puchary nie zosta³y przetopione - bêd± wrêczone 5 czerwca na nastêpnych zawodach cyklu wielkopolskiego. Mistrzowie równie¿ pojad± w stosownych koszulkach - ale niesmak pozostaje.

Wielkie nasze niezrozumienie budzi równie¿ fakt kompletnej ignorancji ze strony gnie¼nieñskich mediów, które najwiêkszej imprezie kolarskiej odbywaj±cej siê w samym centrum miasta nie poswiêci³y ani s³owa.

Na koniec podziêkowania dla wszystkich, którzy przyczynili siê do tego aby Mistrzostwa Wielkopolski w Maratonach MTB - Skoda Maraton MTB - Gniezno 2011 by³y imprez± godn±.

Dziêkujemy przede wszystkim panu Staro¶cie Powiatu Gnie¼nieñskiego Dariuszowi Pilakowi oraz panu Prezydentowi Miasta Gniezna Jackowi Kowalskiemu za wsparcie i udzia³ w imprezie.

Zmagania kolarskie nie odby³y by siê gdyby nie: Ratowniczy Zastêp Harcerzy Komendy Hufca ZHP - Gniezno, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna z Trzemeszna i Modliszewa, Gnie¼nieñski Klub Amazonek, GOSiR, AudioSerwis i inni bezimieni wolontariusze. Personalnie chcieli¶my podziêkowaæ panu Radnemu Miasta Gniezna S³awomirowi Graczykowi, który na czas organizacji i trwania zawodów odwiesi³ krawat i bardzo nam pomóg³.

Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego

(fot. M.Góralczyk)