[maraton] Skandia Maraton LangTeam 2011 - Na³êczów
Dodane przez thomson dnia 11 czerwiec 2011 19:53:50
Co prawda od edycji Skandia Maraton Lang Team w Na³êczowie minê³o ju¿ sporo czasu ale nie mo¿na tego startu pomin±æ milczeniem. Do Na³êczowa jechali¶my pe³ni obaw poniewa¿ prognoza pogody zapowiada³a ulewy i huragany. Ka¿dy kto zna trasê tego maratonu wie, ¿e po deszczu robi siê tam bardzo ¶lisko na odcinkach trasy pokrytych bardzo drobnym piaskiem. Brak deszczu natomiast oznacza jazdê w ob³okach kurzu... (Czytaj wiêcej)
Rozszerzona zawarto newsa
Co prawda od edycji Skandia Maraton Lang Team w Na³êczowie minê³o ju¿ sporo czasu ale nie mo¿na tego startu pomin±æ milczeniem. Do Na³êczowa jechali¶my pe³ni obaw poniewa¿ prognoza pogody zapowiada³a ulewy i huragany. Ka¿dy kto zna trasê tego maratonu wie, ¿e po deszczu robi siê tam bardzo ¶lisko na odcinkach trasy pokrytych bardzo drobnym piaskiem. Brak deszczu natomiast oznacza jazdê w ob³okach kurzu.

Nasz sk³ad nieco okrojony w porównaniu z Krakowem ale i tak nie¼le: Andrzej, Darek, Janusz, Robert, Tomek i ja. Wieczór przed startem up³yn±³ w atmosferze gor±czkowych prób naprawy nie do koñca sprawnego sprzêtu, które przyjmuj±c optymistyczny wariant zakoñczy³y siê do¶æ umiarkowanym sukcesem. Poranek rozwia³ nasze obawy dotycz±ce pogody. Trochê ciemnych chmur ale to wszystko, ¿adnego deszczu.
Teraz kilka s³ów o samym wy¶cigu z mojej perspektywy. Start po trawie z drugiego sektora nie nale¿a³ do naj³atwiejszych. Czo³ówka od pocz±tku nada³a bardzo mocne tempo i mimo wyprzedzenia kilkudziesiêciu zawodników na pierwszych kilkuset metrach, nie uda³o mi siê doj¶æ do czuba. Pozosta³o wiêc jechaæ w grupie, która z pocz±tku zmieni³a siê nawet w spory peleton, ale na kolejnych podjazdach stopniowo „topnia³a”. Na podjazdach jecha³o mi siê bardzo dobrze, gorzej na p³askich wyboistych odcinkach. Nie oby³o siê bez ma³ych „przygód”. Najgorsz± by³ upadek na zje¼dzie, w wyniku którego niewielkiemu pêkniêciu uleg³a obrêcz tylnego ko³a. Ostatnie kilometry pokona³em na sporym zmêczeniu ale wje¿d¿aj±c na metê stwierdzi³em, ¿e zostawi³em sobie jeszcze spore rezerwy. Ale kto nie zna tego uczucia, ¿e mo¿na by³o pojechaæ lepiej (szczególnie dzieñ po wy¶cigu). Ostatecznie miejsce w pierwszej 10 w kategorii, czyli nie¼le.
Najbardziej jednak cieszy dobre miejsce Andrzeja i wyra¼nie widoczna poprawa formy. Nie mo¿na te¿ nie zauwa¿yæ 4 miejsca Janusza, który prêdzej czy pó¼niej stanie pewnie na podium jednej z edycji Skandii. Równa jazda pozosta³ych naszych zawodników pozwala s±dziæ, ¿e uda siê im wywalczyæ dobre miejsca w klasyfikacji generalnej.

tekst: Dawid Marosz

Poni¿ej aktualne tabele wyników:

Wyniki GKKG z NA£ÊCZOWA:

Dystans MEDIO :
- FIGAJ Andrzej - 8/215 Open; 5/53 M-2
- MAROSZ Dawid - 35/215 Open; 8/73 M-3

Dystans MINI :
- WACHOWIAK Tomasz - 35/308 Open; 33/60 M-2
- KNAST Robert - 64/308 Open; 15/73 M-3
- KARPIÑSKI Janusz - 117/308 Open; 4/9 M-6
- £UKASIEWICZ Dariusz - 123/308 Open; 21/48 M-4

KLASYFIKACJA GENERALNA
Skandia Maraton LangTeam 2011 (po trzech edycjach) :


Dystans MEDIO kategoria M-2 :
5. FIGAJ Andrzej - 1986
63. WASZAK Micha³ - 1991
118. OSSOWSKI Micha³ - 1985
Dystans MEDIO kategoria M-3 :
16. MAROSZ Dawid - 1980
Dystans MINI kategoria K-2 :
25. - CABANEK Paulina - 1990
Dystans MINI kategoria M-2 :
5. WACHOWIAK Tomasz - 1992
Dystans MINI kategoria M-3 :
8. KNAST Robert - 1974
94. LISIECKI Artur - 1974
Dystans MINI kategoria M-4 :
10. £UKASIEWICZ Dariusz - 1963
63. MAKOWSKI Marek - 1969
Dystans MINI kategoria M-6 :
4. KARPIÑSKI Janusz - 1950