[maraton] Skandia Maraton LangTeam 2011 - Gdañsk
Dodane przez thomson dnia 19 czerwiec 2011 21:37:32
W sobotê 18 czerwca w strugach deszczu zawodnicy UKS Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego udali siê do Gdañska na czwarte ju¿ zawody z cyklu Skandia Maraton Lang Team 2011. Tym razem skromna, bo 6 osobowa ekipa zmaga³a siê z trzema dystansami (mini, medio i grand fondo). Jak zwykle p. Czes³aw Lang przekona³, ¿e zawody mo¿na organizowaæ przy ka¿dej pogodzie, a liczba ponad 1000 startuj±cych ¶wiadczy o tym, ¿e dla kolarza górskiego ka¿da pogoda nadaje siê do jazdy.
Trasy poszczególnych dystansów organizatorzy przygotowali bardzo dobrze przebiega³y one po ok. 30 km pêtli, któr± zawodnicy w zale¿no¶ci od wybranego dystansu pokonywali raz, dwa lub trzy krotnie. Myli³ by siê ten, który twierdzi³by, ¿e w Gdañsku nie ma gór – trasa by³a bardzo wymagaj±ca i chyba tylko najlepsi zawodnicy z krajowej czo³ówki byli w stanie j± przejechaæ nie schodz±c z roweru.
Co nas szczególnie cieszy w Gdañsku uda³o nam siê wywalczyæ 17 miejsce dru¿ynowo na 35 klasyfikowanych zespo³ów. Do koñca cyklu czeka nas jeszcze 3 edycje (Rzeszów, Bia³ystok) z fina³em 1 pa¼dziernika w Kwidzynie. Nadal bêdziemy walczyæ o jak najlepsze pozycje.
[Wyniki naszych zawodników]


Rozszerzona zawarto newsa
W sobotê 18 czerwca w strugach deszczu zawodnicy UKS Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego udali siê do Gdañska na czwarte ju¿ zawody z cyklu Skandia Maraton Lang Team 2011. Tym razem skromna, bo 6 osobowa ekipa zmaga³a siê z trzema dystansami (mini, medio i grand fondo). Jak zwykle p. Czes³aw Lang przekona³, ¿e zawody mo¿na organizowaæ przy ka¿dej pogodzie, a liczba ponad 1000 startuj±cych ¶wiadczy o tym, ¿e dla kolarza górskiego ka¿da pogoda nadaje siê do jazdy.
Trasy poszczególnych dystansów organizatorzy przygotowali bardzo dobrze przebiega³y one po ok. 30 km pêtli, któr± zawodnicy w zale¿no¶ci od wybranego dystansu pokonywali raz, dwa lub trzy krotnie. Myli³ by siê ten, który twierdzi³by, ¿e w Gdañsku nie ma gór – trasa by³a bardzo wymagaj±ca i chyba tylko najlepsi zawodnicy z krajowej czo³ówki byli w stanie j± przejechaæ nie schodz±c z roweru.
Co nas szczególnie cieszy w Gdañsku uda³o nam siê wywalczyæ 17 miejsce dru¿ynowo na 35 klasyfikowanych zespo³ów.
Do koñca cyklu czeka nas jeszcze 3 edycje (Rzeszów, Bia³ystok) z fina³em 1 pa¼dziernika w Kwidzynie. Nadal bêdziemy walczyæ o jak najlepsze pozycje.
Poni¿ej aktualne tabele wyników:

Wyniki GKKG z GDAÑSKA:

Dystans GRAND FONDO kategoria M-2 :
- WASZAK Micha³ - 50/82 Open; 14/21 M-2

Dystans MEDIO :
- MAROSZ Dawid - 48/242 Open; 10/75 M-3
- FIGAJ Andrzej - defekt sprzêtu

Dystans MINI :
- KNAST Robert - 129/394 Open; 35/118 M-3
- KARPIÑSKI Janusz - 182/394 Open; 6/12 M-6
- £UKASIEWICZ Dariusz - 197/394 Open; 32/61 M-4

KLASYFIKACJA GENERALNA
Skandia Maraton LangTeam 2011 (po czterech edycjach) :


Dystans MEDIO kategoria M-2 :
15. FIGAJ Andrzej - 1986
31. WASZAK Micha³ - 1991

Dystans MEDIO kategoria M-3 :
10. MAROSZ Dawid - 1980
Dystans MINI kategoria K-2 :
28. - CABANEK Paulina - 1990
Dystans MINI kategoria M-2 :
68. WACHOWIAK Tomasz - 1992
Dystans MINI kategoria M-3 :
8. KNAST Robert - 1974

Dystans MINI kategoria M-4 :
8. £UKASIEWICZ Dariusz - 1963

Dystans MINI kategoria M-6 :
4. KARPIÑSKI Janusz - 1950