ENDURO WYRYPA Stronie ¦l±skie 16. - 17. lipiec 2011
Dodane przez thomson dnia 29 czerwiec 2011 22:27:56
Pierwsza w Polsce Lawina ju¿ wkrótce! Organizatorzy gor±co zapraszaj± nas do Stronia ¦l±skiego po niezapomniane wra¿enia. Poni¿ej oficjalne info.

ROWEROWY KOKTAJL...który zwali z nóg najbardziej ¿±dnego wra¿eñ i g³odnego terenu bikera!
Organizator imprez z cyklu Enduro Wyrypa zaprasza na dwa dni intensywnej rowerowej jazdy. W dniach 16-17 lipca w Stroniu ¦l±skim odbêdzie siê kolejny enduro weekend w ramach tej serii. Organizatorzy przygotowali¶my specjalnie dla was naprawdê mocn± mieszankê. Zaczynamy w sobotê od EMTB Tropów, natomiast drugiego dnia czeka nas pierwsza w Polsce prawdziwa Lawina!....


Rozszerzona zawarto newsa
ROWEROWY KOKTAJL...który zwali z nóg najbardziej ¿±dnego wra¿eñ i g³odnego terenu bikera!
Organizator imprez z cyklu Enduro Wyrypa zaprasza na dwa dni intensywnej rowerowej jazdy. W dniach 16-17 lipca w Stroniu ¦l±skim odbêdzie siê kolejny enduro weekend w ramach tej serii. Organizatorzy przygotowali¶my specjalnie dla was naprawdê mocn± mieszankê. Zaczynamy w sobotê od EMTB Tropów, natomiast drugiego dnia czeka nas pierwsza w Polsce prawdziwa Lawina!


16. lipiec EMTB Tropy - W POSZUKIWANIU ZAGINIONYCH ¦CIE¯EK.
EMTB Tropy w Stroniu ¦l±skim ju¿ w dniu 16 lipca. Czeka na Was kolejna, prawdziwa enduro wyrypa. Jest to przygoda krojona na Wasz± miarê! Waszym biletem i drogowskazem do tej przygody bêdzie mapa z naniesionymi na ni± miejscami, gdzie mo¿ecie zdobyæ kolejny punkt w rywalizacji. Jednak to Wy sami okre¶lacie kierunek tej jazdy.

Mo¿e to byæ przedzieranie siê przez krzaki, gdzie Wasz szósty zmys³ „wyczuje” dzik±, wydeptan± przez zwierzêta ¶cie¿kê lub te¿ pewniejsze i oznakowane szlaki. Strome podjazdy albo ³agodnie wij±ce siê szutry, pozwol± pokonaæ ca³o¶æ trasy w siodle tak, aby jak najszybciej podbiæ na swojej karcie kolejny punkt kontrolny i pu¶ciæ siê w dó³ po stromej ¶ciance. Wszystko to bêdzie tylko i wy³±cznie Waszym wyborem i Wasz± przygod±! Jednak gwarantujemy, ¿e punkty kontrolne bêd± rozmieszczane tak, aby wyci±gn±æ terenow± esencjê z tamtejszych tras i szlaków.

17. lipiec EMTB Lawina – 875 JEDNOSTEK CZYSTEJ ADRENALINY
Górskie komunikaty mówi± o spektakularnym zjawisku, które bêdzie mia³o miejsce 17 lipca w Stroniu ¦l±skim. Tym razem nie bêd± to przetaczaj±ce siê po grzbietach burze czy gradobicia. Bohaterem nie bêdzie te¿ ¶ciana deszczu tworz±ca z górskich ¶cie¿ek rw±ce potoki. Tym razem bêdzie to lawina, jednak jej materii nie bêd± tworzy³y kamienie czy te¿ ¶nie¿ne bloki. Wspomniana Lawina bêdzie mia³a wyj±tkowo nieprzewidywalny, ¿ywy charakter…
Ostrzega siê wiêc wszystkich rozwa¿nych do omijania Stronia ¦l±skiego w tym dniu a RESZTÊ ¯¡DNYCH WRA¯EÑ FASCYNATÓW GÓRSKICH WYRYP ZAPRASZAMY!!!
Tym, którzy nie pamiêtaj± znaczenia s³owa „lawina” przypomnê, ¿e start jest wspólny w stylu Le Mans. Nie ma tam miejsca na sentymenty, przepuszczanie kogo¶ przodem. Trzeba walczyæ o ka¿dy centymetr ziemi, czasami bêd±c bardzo brutalnym.

Po wystartowaniu czekaj± na Was szerokie i szybkie szutry i techniczne, pikuj±ce ostro w dó³ ¶cianki. Znajdziecie tam równie¿ strome trawersy i krótkie ostre podjazdy, na których trzeba bêdzie wykazaæ siê silnym kopytem. Nie omin± Was krête i w±skie single wij±ce siê po¶ród drzew, sekcje utkane zdradliwymi korzeni i usiane ostrymi kamieniami.
10km dystansu i 875m w pionie – tyle dzieli start od mety. Pomiêdzy tymi punktami jest zawarta ca³a magia tej chwili. Miar± tej wyj±tkowej przygody jest ka¿dy metr pokonany w pionie, ka¿dy metr przejechany w terenie. 875 jednostek czystej adrenaliny!

My liczymy, ¿e ³oskot spod dziesi±tek rowerowych kó³, zje¿d¿aj±cych w jednej chwili bikerów, odbije siê echem po wszystkich Polskich szczytach. A czym Was bêdzie wiêcej tym ten ha³as bêdzie potê¿niejszy.
Imprezê w Stroniu uatrakcyjni obecno¶æ stoisk sponsorów, które ulokowane zostan± na terenie wioski zawodniczej przy o¶rodku Czarna Góra. Bêdzie to doskona³y moment by zapoznaæ siê z ich ofert±, jak równie¿, co wa¿niejsze zobaczyæ w boju niektóre oferowane przez nich produkty.