[Enduro] Enduro Trophy #2 - ¦wieradów Zdrój
Dodane przez thomson dnia 14 lipiec 2011 14:03:10
W minion± sobotê mia³em przyjemno¶æ uczestniczyæ w zawodach Enduro Trophy, które tym razem odbywa³y siê w okolicach ¦wieradowa Zdroju. Niestety tak jak na poprzedni± edycjê na Czarnej Górze, tak równie¿ tym razem zmuszony by³em pod³±czyæ siê do ekipy poznañskiej, bo w Gnie¼nie na temat enduro nie ma z kim nawet pogadaæ... chocia¿ by³ taki jeden co siê odgra¿a³ i o "wielkim powrocie" pisa³, ale na przeja¿d¿ce do Jankowa siê skoñczy³o i s³uch po nim zagin±³ ;) [Czytaj wiêcej...]
Rozszerzona zawarto newsa
W minion± sobotê mia³em przyjemno¶æ uczestniczyæ w zawodach Enduro Trophy, które tym razem odbywa³y siê w okolicach ¦wieradowa Zdroju. Niestety tak jak na poprzedni± edycjê na Czarnej Górze, tak równie¿ tym razem zmuszony by³em pod³±czyæ siê do ekipy poznañskiej, bo w Gnie¼nie na temat enduro nie ma z kim nawet pogadaæ... chocia¿ by³ taki jeden co siê odgra¿a³ i o "wielkim powrocie" pisa³, ale na przeja¿d¿ce do Jankowa siê skoñczy³o i s³uch po nim zagin±³ ;)

Wiêcej marudziæ nie bêdê, bo impreza w ¦wieradowie by³a ¶wietna i mimo potwornego zmêczenia dawa³a mnóstwo frajdy i spory zastrzyk adrenaliny, który chyba jeszcze mnie trochê trzyma :) Wszystko to za spraw± genialnie poprowadzonej trasy, która by³a chyba jeszcze bardziej wymagaj±ca ni¿ w zesz³ym roku. Dopisa³a równie¿ pogoda. Trzeci odcinek specjalny zostanie na d³ugo w pamiêci, chocia¿ w sumie jedyne co z niego pamiêtam to ci±g³a walka z kamieniami przeró¿nego kalibru i ból r±k na mecie. Je¿eli kto¶ chce siê sprawdziæ w kolarstwie Górskim to zdecydowanie polecam ten odcinek. Z reszt± pozosta³e te¿ by³y super. Gdyby nie moje braki w kondycji powalczy³bym mo¿e o jakie¶ przyzwoite miejsce, a tak obstawia³em raczej ty³ stawki, chocia¿ podczas samych zawodów wydawa³o mi siê, ¿e idzie mi ca³kiem nie¼le, a ju¿ na pewno lepiej ni¿ na poprzedniej edycji. Niestety wyniki tego nie potwierdzi³y, wiêc albo mi siê wydawa³o, albo po prostu wszyscy przez ostatni miesi±c ostro trenowali... Powalczymy na kolejnej edycji w Brennej. Mo¿e tym razem, reprezentacja GKKG bêdzie liczniejsza...

autor: thomson