[maraton] Grand Prix Wielkopolski
Dodane przez thomson dnia 22 lipiec 2011 18:28:55
Oprócz zawodów z cyklu Skandia nasi zawodnicy startuj± równie¿ w cyklu Grand Prix Wielkopolski w Maratonach Rowerowych organizowanych pod patronatem Wojtka Gogolewskiego.
Ca³y cykl sk³ada siê z 7 maratonów (Barlinek, Gniezno, Mosina, Suchy Las, Hermanów, Ko³o, £opuchowo). Pomimo tego, ¿e wy¶cigi odbywaj± siê w nizinnym terenie wielkopolski organizatorzy ka¿dego z maratonów staraj± siê jak mog± urozmaiciæ nam trasê. W Gnie¼nie dziêki Radkowi uczestnicy mogli poznaæ uroki zjazdów i podjazdów w okolicach Jankowa. W Mosinie organizatorzy przygotowali od startu dla nas kilometrowy podjazd, a potem du¿o piachu na trasie i na deser pêtle XC w Puszczykowie. Dziêki takiej organizacji na ka¿dych zawodach startuje oko³o 300 uczestników... [Czytaj wiêcej...]
Rozszerzona zawarto newsa
Oprócz zawodów z cyklu Skandia nasi zawodnicy startuj± równie¿ w cyklu Grand Prix Wielkopolski w Maratonach Rowerowych organizowanych pod patronatem Wojtka Gogolewskiego.
Ca³y cykl sk³ada siê z 7 maratonów (Barlinek, Gniezno, Mosina, Suchy Las, Hermanów, Ko³o, £opuchowo). Pomimo tego, ¿e wy¶cigi odbywaj± siê w nizinnym terenie wielkopolski organizatorzy ka¿dego z maratonów staraj± siê jak mog± urozmaiciæ nam trasê. W Gnie¼nie dziêki Radkowi uczestnicy mogli poznaæ uroki zjazdów i podjazdów w okolicach Jankowa. W Mosinie organizatorzy przygotowali od startu dla nas kilometrowy podjazd, a potem du¿o piachu na trasie i na deser pêtle XC w Puszczykowie. Dziêki takiej organizacji na ka¿dych zawodach startuje oko³o 300 uczestników.


Do tej pory odby³y siê 3 maratony w których cz³onkowie GKKG stawali, a¿ 5 razy na podium 2 razy Andrzej i Janusz, oraz Radek w Mosinie.

Ka¿dy z nas walczy o jak najlepsz± pozycjê w klasyfikacji generalnej (zaliczanych jest 5 najlepszych wyników z po¶ród 7 maratonów; podzia³ tylko na kategorie wiekowe). Ka¿dy kto wystartowa³ choæ raz nadal ma szansê na zajêcie dobrego miejsca w "generalce”.

Wci±¿ czekamy na klasyfikacje dru¿ynow± w której chcemy oczywi¶cie byæ jak najwy¿ej.

Wyniki Cz³onków GKKG Gniezno:

#1 Gniezno
Mini

Rados³aw Ratajczak: open 44/89; M2 10/19
Robert Knast: open 26/89; M3 7/23
Janusz Karpiñski: open 48/89; M6 3/5

Mega
Andrzej Figaj: open 3/128; M2 2/34
Micha³ Ossowski: open 46/128; M2 13/34
Artur Lisiecki: open 37/128; M3 14/47
Sebastian Wawer: open 115/128; M3 42/47
Marek Makowski: open 41/128; M4 7/24


#2 Mosina
Mini

Andrzej Figaj: open 1/236; M2 1/43
Micha³ Waszak: open 11/236; M2 8/43
Micha³ Ossowski: open 43/236; M2 17/43
Artur Lisiecki: open 48/236; M3 9/60
Dawid Marosz: defekt roweru
Rados³aw Jaskulski: open 35/236; M4 3/41
Marek Makowski: open 73/263; M4 11/41
Dariusz £ukasiewicz: open 122/263; M4 19/41
Janusz Karpiñski: open 99/263; M6 3/8


Klasyfikacja generalna po 3 wy¶cigach:
M2
Figaj Andrzej (2 starty) 15/133
Ossowski Micha³ (2 starty) 21/133
Waszak Micha³ (1 start) 61/133
Rados³aw Ratajczak (1 start) 119/133

M3
Artur Lisiecki (2 starty) 29/188
Sebastian Wawer (1 start) 147/188
Robert Knast (1 start) 156/188

M4
Makowski Marek (2 starty) 20/107
Jaskulski Rados³aw (1 start) 53/107
Dariusz £ukasiewicz (1 start) 68/107

M6
Karpiñski Janusz (2 starty) 12/17

autor: Micha³ Ossowski