[maraton] Grand Prix Wielkopolski - Suchy Las
Dodane przez thomson dnia 08 sierpie 2011 22:23:55
Kolejny maraton z cyklu Grand Prix Wielkopolski za nami. Tym razem maraton odby³ siê w Suchym Lesie. Kolejne puchary zdobyli Janusz i Andrzej. Bardzo dobr± pozycjê zanotowa³ równie¿ Marek który w swojej kategorii wiekowej by³ 5. Na starcie stanê³o 317 uczestników w tym 4 cz³onków klubu. Maraton przebiega³ g³ównie asfaltem i ¶cie¿kami rowerowymi, które nie mog³y nikomu sprawiæ trudno¶ci technicznych. Najwiêksz± trudno¶ci± tego maratonu by³a prêdko¶æ z jak± by³o trzeba siê poruszaæ. ¦rednia prêdko¶æ u mnie wysz³a 28,7 km/h i dlatego nie mo¿na powiedzieæ, ¿e by³o ³atwo. Wszyscy jechali¶my krótszy dystans, czyli 1 rundê która mia³a oko³o 37 km. [Wyniki]


Rozszerzona zawarto newsa
Kolejny maraton z cyklu Grand Prix Wielkopolski za nami. Tym razem maraton odby³ siê w Suchym Lesie. Kolejne puchary zdobyli Janusz i Andrzej. Bardzo dobr± pozycjê zanotowa³ równie¿ Marek który w swojej kategorii wiekowej by³ 5. Na starcie stanê³o 317 uczestników w tym 4 cz³onków klubu. Maraton przebiega³ g³ównie asfaltem i ¶cie¿kami rowerowymi, które nie mog³y nikomu sprawiæ trudno¶ci technicznych. Najwiêksz± trudno¶ci± tego maratonu by³a prêdko¶æ z jak± by³o trzeba siê poruszaæ. ¦rednia prêdko¶æ u mnie wysz³a 28,7 km/h i dlatego nie mo¿na powiedzieæ, ¿e by³o ³atwo. Wszyscy jechali¶my krótszy dystans, czyli 1 rundê która mia³a oko³o 37 km.Wyniki
Andrzej Figaj - Open 2/191; M2 2/46
Micha³ Ossowski – Open 46/191; M2 14/46
Artur Lisiecki – Open 36/191; M3 11/52
Marek Makowski – Open 59/191; M4 5/27
Janusz Karpiñski – Open 66/191; M6 3/6


tekst: Micha³ Ossowski
zdjêcia: xc-mtb.info