[uphill] Diallo Uphill Race ¦nie¿ka 2011
Dodane przez thomson dnia 21 sierpie 2011 20:16:04
Diallo Uphill Race ¦nie¿ka 2011 mo¿na zaliczyæ do jednych z nielicznych misji jakich postanowili¶my siê podj±æ, a mianowicie dotrzeæ do Karpacza Maluchem i wystartowaæ w zawodach. Po udanej drodze nadesz³a pora na policzenie naszych klubowych zawodników - nie by³o ich wielu, stawili¶my siê w trzyosobowym sk³adzie Paulina, Tomek i Radek. Dwaj zawodnicy postanowili stawiæ czo³a 14 kilometrowej trasie o przewy¿szeniu 1000 metrów. Wszyscy zawodnicy wystartowali o godzinie 10:00 i rozpoczêli mordercz± walkê o zdobycie najwy¿szego szczytu Sudetów... [Czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
Diallo Uphill Race ¦nie¿ka 2011 mo¿na zaliczyæ do jednych z nielicznych misji jakich postanowili¶my siê podj±æ, a mianowicie dotrzeæ do Karpacza Maluchem i wystartowaæ w zawodach. Po udanej drodze nadesz³a pora na policzenie naszych klubowych zawodników - nie by³o ich wielu, stawili¶my siê w trzyosobowym sk³adzie Paulina, Tomek i Radek. Dwaj zawodnicy postanowili stawiæ czo³a 14 kilometrowej trasie o przewy¿szeniu 1000 metrów. Wszyscy zawodnicy wystartowali o godzinie 10:00 i rozpoczêli mordercz± walkê o zdobycie najwy¿szego szczytu Sudetów.

Jako pierwszy na szczyt wjecha³ Radek Tec³aw z czasem nie przekraczaj±cym godziny, a tak naprawdê na mecie d³ugo przed zawodnikami znalaz³am siê ja - Paulina. Mimo strasznego wiatru i gêstych chmur unosz±cych siê nad ¦nie¿k± uda³o mi siê wej¶æ bez wiêkszych problemów na ten stromy wierzcho³ek. By³a niestety taka mg³a, ¿e nie by³am w stanie zobaczyæ z góry jak zawodnicy sobie radz±, by³o ich widaæ jedynie tylko na 200 metrów przed wjazdem na metê. Pierwszym zawodnikiem z naszego teamu, który pojawi³ siê na mecie by³ Tomek Wachowiak, który uplasowa³ siê na 111 pozycji w kategorii open. Kilkana¶cie minut pó¼niej na mecie pojawi³ siê Radek Jaskulski i zaj±³ 133 pozycjê. Po zakoñczeniu zmagañ z wjazdem na górê zawodników czeka³ jeszcze godzinny zjazd w pilotowanej kolumnie do centrum Karpacza.

Tekst/foto: Paulina Cabanek