[maraton] Grand Prix Wielkopolski - Hermanów
Dodane przez thomson dnia 21 sierpie 2011 22:02:28
W minion± niedzielê reprezentanci Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego uczestniczyli w kolejnym maratonie z cyklu Grand Prix Wielkopolski. Tym razem zawody rozgrywane by³y w Hermanowie niedaleko ¦rody Wlkp., a wystartowa³o w nich blisko 600 zawodników. Impreza zorganizowana by³a z wielkim rozmachem, ale organizatorom uda³o siê utrzymaæ piknikow± atmosferê. Sprzyja³o temu zlokalizowanie miejsca startu i mety na terenie folwarku konnego Hermanów. Dodatkow± atrakcj± by³ pokaz trialu rowerowego w wykonaniu Krystiana Herby - uczestnika programu Mam Talent... [Czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
W minion± niedzielê reprezentanci Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego uczestniczyli w kolejnym maratonie z cyklu Grand Prix Wielkopolski. Tym razem zawody rozgrywane by³y w Hermanowie niedaleko ¦rody Wielkopolskiej, a wystartowa³o w nich blisko 600 zawodników. Impreza zorganizowana by³a z wielkim rozmachem, ale organizatorom uda³o siê utrzymaæ piknikow± atmosferê. Sprzyja³o temu zlokalizowanie miejsca startu i mety na terenie folwarku konnego Hermanów. Dodatkow± atrakcj± by³ pokaz trialu rowerowego w wykonaniu Krystiana Herby - uczestnika programu Mam Talent...


Rywalizacja toczy³a siê przy wy¶mienitej pogodzie, ale w kilku miejscach na trasie uczestnicy musieli zmierzyæ siê z b³otnistym terenem - pozosta³o¶ci± po wcze¶niejszych opadach. Z relacji zawodników wynika³o, ¿e nie brakowa³o równie¿ innych trudnych przeszkód, w tym kamienistych ¶cie¿ek. Niestety nie oby³o siê bez wypadków i kilka osób musia³o skorzystaæ z pomocy ratowników medycznych. Problemy wyniknê³y równie¿ w zwi±zku z oznakowaniem trasy jak i z w³a¶ciwym sklasyfikowaniem rywalizuj±cych w pocie czo³a kolarzy. Komplikacje te dotknê³y równie¿ reprezentantów GKKG, ale mimo to uda³o siê osi±gn±æ dobre rezultaty. Na dystansie Mini (28km) trzecie miejsce w kategorii M6 zaj±³ Janusz Karpiñski, a w kategorii M4 czwarty by³ Marek Makowski. W najsilniej obsadzonej kategorii (elita) na dystansie Mega (54km) znakomite trzecie miejsce zaj±³ lider naszej dru¿yny - Andrzej Figaj, pokonuj±c trasê w czasie 01:51:46 i trac±c do zwyciêzcy jedynie dwie minuty.
W sumie w zawodach wziê³o udzia³ o¶miu reprezentantów Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego. Poni¿ej prezentujemy ich rezultaty:

Dystans Mini
- Makowski Marek - 4/29 Kat. M4; 45/223 open,
- Karpiñski Janusz - 3/4 Kat. M6; 74/223 open.

Dystans Mega
- Figaj Andrzej - 3/76 Kat. M2; 5/294 open,
- Wachowiak Tomasz - 11/76 Kat. M2; 30/294 open,
- Marosz Dawid - 9/102 Kat. M3; 39/294 open,
- Lisiecki Artur - 14/102 Kat. M3; 52/294 open,
- Ossowski Micha³ - 23/76 Kat. M2; 57/294 open,
- Micorek Dawid - 44/76 Kat. M2; 111/294 open.

tekst/foto: Tomasz Góralczyk