Rowerowe wakacje - czyli 228km po Uznamie i Wolinie
Dodane przez thomson dnia 03 wrzesie 2011 21:49:02
Po raz kolejny zawita³em na nasz± jedyn± Polsk± Wyspê dok³adnie do miejscowo¶ci ¦winouj¶cie (miasto rowerzystów), która przyci±ga du¿± ilo¶ci± ¶cie¿ek, szlaków rowerowych i przepiêknych terenów do jazdy zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej gdzie momentami czu³em siê jak w górach.
Przez ca³y pobyt przejecha³em 228km. Widzia³em sporo ciekawych miejsc i widoków. Poni¿ej tylko namiastka w postaci kilku fotek. Oczywi¶cie nie odmówi³em sobie pla¿owania na najpiêkniejszej i najszerszej pla¿y w Polsce :) Je¶li kto¶ chce po³±czyæ jazde rowerem z pla¿owaniem to zdecydowanie polecam ¦winouj¶cie i okolice...[Zobacz zdjêcia]     ~Matii
Rozszerzona zawarto newsa
Po raz kolejny zawita³em na nasz± jedyn± Polsk± Wyspê dok³adnie do miejscowo¶ci ¦winouj¶cie (miasto rowerzystów), która przyci±ga du¿± ilo¶ci± ¶cie¿ek, szlaków rowerowych i przepiêknych terenów do jazdy zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej gdzie momentami czu³em siê jak w górach.
Przez ca³y pobyt przejecha³em 228km. Widzia³em sporo ciekawych miejsc i widoków. Poni¿ej tylko namiastka w postaci kilku fotek. Oczywi¶cie nie odmówi³em sobie pla¿owania na najpiêkniejszej i najszerszej pla¿y w Polsce :) Je¶li kto¶ chce po³±czyæ jazde rowerem z pla¿owaniem to zdecydowanie polecam ¦winouj¶cie i okolice.

            ~MatiiGRANICA - miejsce, w którym nie tak dawno sta³ p³ot i wartownicy, a teraz przebiega w tym miejscu ¶cie¿ka rowerowa z symboliczn± bram± graniczn±.

Wie¿a Goeben na szlaku rowerowym do Miêdzyzdroji - pozosta³o¶æ po Niemcach i wojnie, wie¿a s³u¿y³a do dowodzenia bateri± artylerii. Obecnie wie¿a obserwacyjna nadle¶nictwa.

W Niemczech obeliski "nigdy wiêcej wojny".

Na szlaku w Niemczech do miejscowo¶æ Benz.

Cel wycieczki w Benz - holenderski witrak w Niemczech. Piêknie odbudowany, zadbany i czekaj±cy na turystów (zwiedzanie 3euro).

Widoki na Uznamie.

Na koñcu falochronu.

Po pla¿y rowerem :)

Zachód s³oñca na po¿egnanie.foto/tekst: Mateusz Góralczyk