[maraton] Skandia Maraton LangTeam 2011 - Rzeszów
Dodane przez thomson dnia 12 wrzesie 2011 20:23:02
Po wakacyjnej przerwie wznowiony zosta³ cykl maratonów w kolarstwie górskim – Skandia Maraton Lang Team. W sobotê 10 wrze¶nia zawodnicy UKS Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego udali siê do Rzeszowa na pi±te zawody tego cyklu. Tym razem startowali¶my w 6 osobowej ekipie, która podzieli³a siê dystansem mini (4 os.) i medio (2 os.). Trasa rzeszowskiej edycji nie nale¿y do ³atwych i myli³by siê ten, kto uwa¿a³by, ¿e ponad 60 % asfaltu to „bu³ka z mas³em”. Profil trasy nakazywa³ du¿± pokorê, a zej¶cie z roweru przy bardzo stromym podje¼dzie nie by³o niczym wyj±tkowym. W¶ród wielu uczestników przewa¿a³ pogl±d, ¿e organizator (p. Czes³aw Lang) przygotowa³ najciê¿sz± z dotychczasowych tras. Nie zawiod³a pogoda i we wspania³ych warunkach mieli¶my okazjê zaczynaæ i koñczyæ rywalizacjê na rzeszowskim rynku co dodatkowo uatrakcyjni³o i tak doskonale przygotowane zawody. Jak zwykle tanio skóry nie sprzedali¶my wywalczaj±c indywidualnie najlepsze na jakie by³o nas staæ pozycje w tym dniu, a dru¿ynowo uplasowali¶my siê w ¶rodku stawki zajmuj±c 15 miejsce na 29 klasyfikowanych zespo³ów. Do koñca cyklu czekaj± nas jeszcze 2 edycje (Bia³ystok i Kwidzyn).

Rozszerzona zawarto newsa
Po wakacyjnej przerwie wznowiony zosta³ cykl maratonów w kolarstwie górskim – Skandia Maraton Lang Team. W sobotê 10 wrze¶nia zawodnicy UKS Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego udali siê do Rzeszowa na pi±te zawody tego cyklu. Tym razem startowali¶my w 6 osobowej ekipie, która podzieli³a siê dystansem mini (4 os.) i medio (2 os.). Trasa rzeszowskiej edycji nie nale¿y do ³atwych i myli³by siê ten, kto uwa¿a³by, ¿e ponad 60 % asfaltu to „bu³ka z mas³em”. Profil trasy nakazywa³ du¿± pokorê, a zej¶cie z roweru przy bardzo stromym podje¼dzie nie by³o niczym wyj±tkowym. W¶ród wielu uczestników przewa¿a³ pogl±d, ¿e organizator (p. Czes³aw Lang) przygotowa³ najciê¿sz± z dotychczasowych tras. Nie zawiod³a pogoda i we wspania³ych warunkach mieli¶my okazjê zaczynaæ i koñczyæ rywalizacjê na rzeszowskim rynku co dodatkowo uatrakcyjni³o i tak doskonale przygotowane zawody. Jak zwykle tanio skóry nie sprzedali¶my wywalczaj±c indywidualnie najlepsze na jakie by³o nas staæ pozycje w tym dniu, a dru¿ynowo uplasowali¶my siê w ¶rodku stawki zajmuj±c 15 miejsce na 29 klasyfikowanych zespo³ów. Do koñca cyklu czekaj± nas jeszcze 2 edycje (Bia³ystok i Kwidzyn).

Poni¿ej aktualne tabele wyników:

Wyniki GKKG z RZESZOWA:

Dystans MEDIO :
- FIGAJ Andrzej - 27/215 Open; 16/66 M-2
- MAROSZ Dawid - 45/215 Open; 9/62 M-3

Dystans MINI :
- WACHOWIAK Tomasz - 17/240 Open; 8/38 M-2
- KNAST Robert - 63/240 Open; 15/60 M-3
- KARPIÑSKI Janusz - 114/240 Open; 6/8 M-6
- £UKASIEWICZ Dariusz - 121/240 Open; 25/39 M-4

KLASYFIKACJA GENERALNA
Skandia Maraton LangTeam 2011 (po piêciu edycjach) :


Dystans MEDIO kategoria M-2 :
13. FIGAJ Andrzej - 1986
37. WASZAK Micha³ - 1991

Dystans MEDIO kategoria M-3 :
8. MAROSZ Dawid - 1980
Dystans MINI kategoria K-2 :
17. - CABANEK Paulina - 1990
Dystans MINI kategoria M-2 :
5. WACHOWIAK Tomasz - 1992
Dystans MINI kategoria M-3 :
8. KNAST Robert - 1974

Dystans MINI kategoria M-4 :
8. £UKASIEWICZ Dariusz - 1963

Dystans MINI kategoria M-6 :
4. KARPIÑSKI Janusz - 1950