[maraton] Skandia Maraton LangTeam 2011 - Bia³ystok
Dodane przez thomson dnia 18 wrzesie 2011 18:29:29
We wrze¶niu cykl maratonów w kolarstwie górskim Skandia Maraton Lang Team nabra³ tempa. Po ubieg³otygodniowej wyprawie na Podkarpacie ekipa GKKG w minion± sobotê ¶ciga³a siê w stolicy Podlasia – Bia³ymstoku. To ju¿ przedostatnie zawody cyklu, który od kwietnia do pa¼dziernika gromadzi entuzjastów maratonów MTB w ró¿nych miastach w Polsce. 17 wrze¶nia zawodnicy UKS Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego udali siê do Bia³egostoku na szóste zawody tego cyklu w 6 osobowej ekipie, która podzieli³a siê dystansem mini (4 os.) i medio (2 os.). Trasa na podlaskiej edycji nale¿a³a do szybkich i trzeba by³o bardzo mocno naciskaæ na peda³y aby osi±gn±æ zadowalaj±cy wynik. Jak zwykle mieli¶my okazjê przekonaæ siê, ¿e powierzenie organizacji firmie LANG TEAM jest gwarancj± bardzo udanej imprezy. Start i meta w centrum miasta tu¿ ko³o pa³acu Branickich oraz trasa poprowadzona le¶nymi duktami Puszczy Knyszyñskiej mog³y usatysfakcjonowaæ ka¿dego uczestnika zawodów. Nas jako kolarzy z Gniezna szczególnie cieszy fakt, ¿e nasz zawodnik Andrzej Figaj stan±³ na podium i na dystansie medio w swojej kategorii M2 zaj±³ wysokie 2 miejsce. W najbli¿szej przysz³o¶ci czekaj± nas jeszcze zawody w Kwidzyniu – 1 pa¼dziernika – to ju¿ bêdzie ostatnia fina³owa edycja.
[Wyniki naszych zawodników] [Galeria zdjêæ (fot.P.Cabanek)]

Rozszerzona zawarto newsa
We wrze¶niu cykl maratonów w kolarstwie górskim Skandia Maraton Lang Team nabra³ tempa. Po ubieg³otygodniowej wyprawie na Podkarpacie ekipa GKKG w minion± sobotê ¶ciga³a siê w stolicy Podlasia – Bia³ymstoku. To ju¿ przedostatnie zawody cyklu, który od kwietnia do pa¼dziernika gromadzi entuzjastów maratonów MTB w ró¿nych miastach w Polsce. 17 wrze¶nia zawodnicy UKS Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego udali siê do Bia³egostoku na szóste zawody tego cyklu w 6 osobowej ekipie, która podzieli³a siê dystansem mini (4 os.) i medio (2 os.). Trasa na podlaskiej edycji nale¿a³a do szybkich i trzeba by³o bardzo mocno naciskaæ na peda³y aby osi±gn±æ zadowalaj±cy wynik. Jak zwykle mieli¶my okazjê przekonaæ siê, ¿e powierzenie organizacji firmie LANG TEAM jest gwarancj± bardzo udanej imprezy. Start i meta w centrum miasta tu¿ ko³o pa³acu Branickich oraz trasa poprowadzona le¶nymi duktami Puszczy Knyszyñskiej mog³y usatysfakcjonowaæ ka¿dego uczestnika zawodów. Nas jako kolarzy z Gniezna szczególnie cieszy fakt, ¿e nasz zawodnik Andrzej Figaj stan±³ na podium i na dystansie medio w swojej kategorii M2 zaj±³ wysokie 2 miejsce. W najbli¿szej przysz³o¶ci czekaj± nas jeszcze zawody w Kwidzyniu – 1 pa¼dziernika – to ju¿ bêdzie ostatnia fina³owa edycja.

[Galeria zdjêæ (fot.P.Cabanek)]

Poni¿ej aktualne tabele wyników:

Wyniki GKKG z BIA£EGOSTOKU:

Dystans MEDIO :
- FIGAJ Andrzej - 2/149 Open; 2/42 M-2
- MAROSZ Dawid - 52/149 Open; 16/48 M-3

Dystans MINI :
- WACHOWIAK Tomasz - 13/207 Open; 4/34 M-2
- KNAST Robert - 56/207 Open; 10/43 M-3
- KARPIÑSKI Janusz - 76/207 Open; 4/8 M-6

KLASYFIKACJA GENERALNA
Skandia Maraton LangTeam 2011 (po sze¶ciu edycjach) :


Dystans MEDIO kategoria M-2 :
11. FIGAJ Andrzej - 1986
43. WASZAK Micha³ - 1991

Dystans MEDIO kategoria M-3 :
8. MAROSZ Dawid - 1980
Dystans MINI kategoria K-2 :
18. - CABANEK Paulina - 1990
Dystans MINI kategoria M-2 :
4. WACHOWIAK Tomasz - 1992
Dystans MINI kategoria M-3 :
7. KNAST Robert - 1974

Dystans MINI kategoria M-4 :
9. £UKASIEWICZ Dariusz - 1963

Dystans MINI kategoria M-6 :
4. KARPIÑSKI Janusz - 1950