Red Bull Road Rage 2011
Dodane przez thomson dnia 03 padziernik 2011 11:57:47
Ca³kiem przypadkowo i nieoczekiwanie GKKG pojawi³o siê na zawodach Red Bull Road Rage 2011. Wprawdzie wyst±pi³em tylko jako fotograf, ale chyba dobre i to. Impreza mia³a miejsce na górze ¯ar w Miêdzybrodziu ¯ywieckim, która przywita³a nasz± ekipê piêkn± pogod± i niesamowitymi widokami. Zawody zorganizowane by³y dobrze, ale brakowa³o trochê wielkiej pompy, z której znane s± eventy Red Bulla. Ca³o¶æ przebiega³a w dosyæ kameralnej atmosferze. ¦ciga³o siê prawie 90 zawodników, a w¶ród nich by³ nasz znajomy - £ukasz Putz, który zaliczy³ bardzo udany wystêp. £ukaszowi, startuj±cemu na góralu, uda³o siê wej¶æ do fina³owej szesnastki.
Kilka moich fotek z przejazdów eliminacyjnych tutaj.
Rozszerzona zawarto newsa
Ca³kiem przypadkowo i nieoczekiwanie GKKG pojawi³o siê na zawodach Red Bull Road Rage 2011. W prawdzie wyst±pi³em tylko jako fotograf, ale chyba dobre i to. Impreza mia³a miejsce na górze ¯ar w Miêdzybrodziu ¯ywieckim, która przywita³a nasz± ekipê piêkn± pogod± i niesamowitymi widokami. Zawody zorganizowane by³y dobrze, ale brakowa³o trochê wielkiej pompy, z której znane s± eventy Red Bulla. Ca³o¶æ przebiega³a w dosyæ kameralnej atmosferze. ¦ciga³o siê prawie 90 zawodników, a w¶ród nich by³ nasz znajomy - £ukasz Putz, który zaliczy³ bardzo udany wystêp. £ukaszowi, startuj±cemu na góralu, uda³o siê wej¶æ do fina³owej szesnastki.
 


 

 


 

 


 


 

 
My asfaltu nie lubimy, wiêc bawili¶my siê tak:
 

 
tekst&foto: Tomasz Góralczyk