[maraton] Skandia Maraton LangTeam 2011 - Kwidzyn
Dodane przez thomson dnia 03 padziernik 2011 21:08:28
W minion± sobotê dobieg³ koñca cykl maratonów w kolarstwie górskim Skandia Maraton Lang Team. W sumie odby³o siê 7 imprez trwaj±cych od kwietnia do pa¼dziernika (Chodzie¿, Kraków, Na³êczów, Gdañsk, Rzeszów, Bia³ystok, Kwidzyn). 1 pa¼dziernika gnie¼nieñscy kolarze ¶cigali siê w pomorskim Kwidzynie. By³y to ju¿ ostatnie zawody w tym cyklu, na których zgromadzi³o siê blisko 1000 entuzjastów MTB. Zawodnicy UKS Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego udali siê na te zawody w 7 osobowej ekipie, która podzieli³a siê dystansem mini (4 os.) i medio (3 os.). Trasa pomorskiej edycji nale¿a³a do szybkich a wielkim utrudnieniem by³ zalegaj±cy g³êboki piach. Rozmach z jak± organizator - firma LANG TEAM podchodzi do sprawy jest gwarancj± bardzo udanej imprezy. Start i meta w centrum miasta przy kwidzyñskiej katedrze oraz trasa poprowadzona przez okoliczne lasy sprawi³y, ¿e ¶cigali¶my siê na ca³ego... (czytaj wiêcej)
Rozszerzona zawarto newsa
W minion± sobotê dobieg³ koñca cykl maratonów w kolarstwie górskim Skandia Maraton Lang Team. W sumie odby³o siê 7 imprez trwaj±cych od kwietnia do pa¼dziernika (Chodzie¿, Kraków, Na³êczów, Gdañsk, Rzeszów, Bia³ystok, Kwidzyn). 1 pa¼dziernika gnie¼nieñscy kolarze ¶cigali siê w pomorskim Kwidzynie. By³y to ju¿ ostatnie zawody w tym cyklu, na których zgromadzi³o siê blisko 1000 entuzjastów MTB. Zawodnicy UKS Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego udali siê na te zawody w 7 osobowej ekipie, która podzieli³a siê dystansem mini (4 os.) i medio (3 os.). Trasa pomorskiej edycji nale¿a³a do szybkich a wielkim utrudnieniem by³ zalegaj±cy g³êboki piach. Rozmach z jak± organizator - firma LANG TEAM podchodzi do sprawy jest gwarancj± bardzo udanej imprezy. Start i meta w centrum miasta przy kwidzyñskiej katedrze oraz trasa poprowadzona przez okoliczne lasy sprawi³y, ¿e ¶cigali¶my siê na ca³ego.

Nadszed³ czas podsumowania ca³ego cyklu (poni¿ej tabela koñcowa). Nas cieszy fakt zajêcia dru¿ynowo jako klub GKKG miejsca w pierwszej dziesi±tce mimo braku zawodników na najd³u¿szym dystansie.
Sze¶ciu naszych zawodników uplasowa³o siê w pierwszych dziesi±tkach klasyfikacji w swoich kategoriach wiekowych przy do¶æ du¿ej konkurencji ze strony innych uczestników. Teraz krotka przerwa w programie startowym, a ju¿ niebawem zaczynamy pracowaæ nad form± na przysz³y rok.

Galeria zdjêæ z maratonu >

Poni¿ej aktualne tabele wyników:

Miejsca zawodników GKKG w klasyfikacjach Skandia Maraton Lang Team 2011 - Kwidzyn
Dystans MEDIO
MAROSZ Dawid - 5/48 M-3, 23/188 open;
JASKULSKI Rados³aw - 12/33 M-3, 60/188 open;
FIGAJ Andrzej - 24/53 M-2, 70/188 open;

Dystans MINI
WACHOWIAK Tomasz - 6/42 M-2, 25/308 open;
KNAST Robert - 19/91 M-3, 69/308 open;
£UKASIEWICZ Dariusz - 19/50 M-4, 93/308 open;
KARPIÑSKI Janusz - 6/13 M-6, 126/308 open.

Miejsca zawodników GKKG w klasyfikacji generalnej Skandia Maraton Lang Team 2011:

Dystans MEDIO
Kategoria M-2:
- FIGAJ Andrzej - 10/261
- WASZAK Micha³ - 46/261
Kategoria M-3:
- MAROSZ Dawid - 8/279
Kategoria M-4:
- JASKULSKI Rados³aw - 36/130

Dystans MINI:
Kategoria K-2:
- CABANEK Paulina - 21/74
Kategoria M-2:
- WACHOWIAK Tomasz - 4/252
Kategoria M-3:
- KNAST Robert - 7/326
Kategoria M-4:
- £UKASIEWICZ Dariusz - 9/187
Kategoria M-6:
- KARPIÑSKI Janusz - 4/31

Klasyfikacja dru¿ynowa – generalna (86 dru¿yn)
1. Corratec Team
2. BSA Pro Tour
3. PTR Dojlidy Bia³ystok

10. GKKG Gniezno