III Gnie?nie?ski Maka...Mat...Maraton Rowerowy SkodaAuto MTB :)
Dodane przez thomson dnia 19 wrzesie 2005 13:39:34
Ju¿ po wszystkim. W niedzielê 18.09.2005 na starcie stanê³o 89 osób. Niestety nie wszystkim uda³o siê dotrwaæ do koñca. Teoretycznie ³atwa trasa okaza³a siê bardzo wymagaj±ca. Dystans 100km najszybciej pokona³ Rafa³ £ukawski i to w³a¶nie On zgarn±³ nagrodê g³ówn± - Skodê SUPERB na ca³y weekend. Na dystansie 50km zwyciê¿y³ Grzegorz Tomczak.
Ju¿ teraz prezentujemy pe³ne WYNIKI, a zdjêcia powinny pojawiæ sie w najbli¿szym czasie.