Przygotowania do sezonu
Dodane przez thomson dnia 07 luty 2012 19:22:14
Zima nie odpuszcza, ale w naszych szeregach widaæ coraz intensywniejsze przygotowania do nowego sezonu startowego. Czê¶æ sprzêtu co prawda w rozsypce, a ostatnie zakupy to podgrzewane wk³adki do butów, ale wierzê, ¿e spokojnie ze wszystkim zd±¿ymy. Du¿e mrozy s± w pewnym stopniu problemem, choæ nie przeszkadzaj± w przerzucaniu ton stali na si³owni i krêceniu godzinami na trena¿erach. Andrzej nawet dokumentuje swoje treningi na facebook'owym profilu :). Mówi±c szczerze, ja równie¿ krêcê w domu przed laptopem, ogl±daj±c wyczyny Mariusza Gila (aktualnego Mistrza Polski) rywalizuj±cego z najlepszymi prze³ajowcami ¶wiata. Pozosta³o jeszcze zrzuciæ te nadmiarowe 2 kilo (ewentualnie z roweru chocia¿ taniej bêdzie schudn±æ) bo za niespe³na trzy tygodnie pierwszy sprawdzian na poznañskim TKKF. Mam nadziejê, ¿e wszyscy bêd± zdrowi i licznie stawimy siê na starcie IV Memoria³u Zbyszka i Marka. Kilka fotek z mojego startu w zesz³ym roku TUTAJ.
tekst: Dawid Marosz