[Prze³aj] TKKF Poznañ IV Memoria³ Marka i Zbyszka
Dodane przez thomson dnia 28 luty 2012 11:09:32
W niedzielê 26 lutego rozpoczêli¶my ¶ciganie w nowym sezonie. Na IV Memoria³ Marka i Zbyszka przybyli¶my w skromnym, trzyosobowym sk³adzie: Radek, Piotr i ja. No i jeszcze Marcin w roli fotoreportera. Pogoda jak na tê porê roku wymarzona. Gdyby nie silny wiatr by³oby wrêcz idealnie. Wszyscy startowali¶my w wy¶cigu mastersów, po³±czonym z zawodnikami elity. Dla Piotra by³ to „pierwszy raz”, czyli pocz±tek drogi w zdobywaniu cennego do¶wiadczenia. Sam wy¶cig z mojej perspektywy... [czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
W niedzielê 26 lutego rozpoczêli¶my ¶ciganie w nowym sezonie. Na IV Memoria³ Marka i Zbyszka przybyli¶my w skromnym, trzyosobowym sk³adzie: Radek, Piotr i ja. No i jeszcze Marcin w roli fotoreportera. Pogoda jak na tê porê roku wymarzona. Gdyby nie silny wiatr by³oby wrêcz idealnie. Wszyscy startowali¶my w wy¶cigu mastersów, po³±czonym z zawodnikami elity. Dla Piotra by³ to „pierwszy raz”, czyli pocz±tek drogi w zdobywaniu cennego do¶wiadczenia. Sam wy¶cig z mojej perspektywy...

Có¿, trochê spó¼ni³em siê na start, wiêc musia³em od pocz±tku do¶æ mocno goniæ. Spory t³ok na pierwszym podbiegu sprawi³, ¿e czo³ówka znacznie mi odjecha³a. Po pierwszej pêtli na szczê¶cie uda³o mi siê sporo nadrobiæ i zaj±æ miejsce w grupce jad±cej za liderami. Niedaleko za mn± pod±¿a³ Radek. Piotr radzi³ sobie nieco gorzej. Mówi±c „liderzy” mam na my¶li Sylwestra Swata, Mateusza Rybczyñskiego, Maksa Bieniasza i Artura Sp³awskiego, bo ta czwórka, dyktuj±c mocne tempo, szybko zyska³a du¿± przewagê. Zimowe treningi nie posz³y na marne, co szczególnie odczu³em pokonuj±c sekcje biegowe po schodach. Na tych odcinkach udawa³o mi siê zyskiwaæ. Stopniowo nasza grupka pêka³a, kto¶ odpada³, kto¶ doje¿d¿a³, nie wszyscy odpowiednio roz³o¿yli si³y. W pewnym momencie, po przejechaniu oko³o 2/3 dystansu, uda³o mi siê odskoczyæ i sukcesywnie budowaæ przewagê. Niestety nie by³o ju¿ szans na dogonienie kogokolwiek przede mn±. Liniê mety przekroczy³em jako 6 w open, co da³o mi III miejsce na podium w¶ród mastersów. Taka ciekawostka: startuj±c po raz pierwszy w tym Memoriale w 2010r. by³em pi±ty, w zesz³ym roku czwarty, teraz trzeci. Chcia³oby siê rzec – oby tak dalej. Mam nadziejê, ¿e na kolejne zawody uda nam siê zmontowaæ liczniejsz± ekipê. I ¿eby zawsze aktualne by³y s³owa pana redaktora Piorta Kurka, którymi nas przywita³: „na wiarê z Gniezna zawsze mo¿na liczyæ”.1. To my - wiara z Gniezna.

2/3. Radek z boku i z przodu.

4. dogoniê czy nie dogoniê / 5. Piotr wspina siê po schodach.

6. ..i po zawodach / 7. chyba zas³u¿yli¶my.

8. Opowiadanie bajek.tekst: Dawid Marosz
Foto: Marcin Siekierski (autobus.bikestats.pl)