XC Gniezno ju¿ 1. kwietnia !
Dodane przez thomson dnia 14 marzec 2012 16:43:23
Mimo, ¿e do 1.kwietnia pozosta³y jeszcze ponad dwa tygodnie, to ju¿ dzi¶ gnie¼nieñscy kolarze i dzia³acze postanowili przygotowaæ trasê pierwszej imprezy sezonu 2012. Pod przewodnictwem prezesa Dariusza £ukasiewicza i wice Dawida Marosza wygrabiono trasê z li¶ci oraz ga³êzi zalegaj±cych po zimie na trasie. Wykarczowano wszelkie ga³êzie, które przeszkadza³yby w rywalizacji, a nawet wyciêto kilka metrów krzaków ¿eby uatrakcyjniæ trasê. W pracach wziê³o udzia³ 9 cz³onków klubu Mirek i Tomek Wachowiak, Marek Makowski z Synem, Dawid Micorek, Janusz Karpiñski oraz Radek Jaskulski. Trasa gotowa, w 100% przejezdna, oko³o 3-kilometrowa pêtla nad jeziorem Winiary, a na zachêtê krótki filmik