[XC] Kujawia XC My¶lêcinek
Dodane przez thomson dnia 31 marzec 2012 15:29:00
Sezon rowerowy na wy¶cigi XC mo¿na uznaæ za otwarty. Pierwsze zawody KUJAWIA XC odby³y siê w My¶lêcinku 25.04.2012. Jedynymi uczestnikami z naszego klubu którzy brali udzia³ to: Tomek Wachowiak oraz Radek Jaskulski... [czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
Sezon rowerowy na wy¶cigi XC mo¿na uznaæ za otwarty. Pierwsze zawody KUJAWIA XC odby³y siê w My¶lêcinku 25.04.2012. Jedynymi uczestnikami z naszego klubu którzy brali udzia³ to: Tomek Wachowiak oraz Radek Jaskulski...1. Niestety nie uda³o siê sfotografowaæ startu Tomka, ale mamy za to jego zdjêcie tu¿ po ukoñczeniu pierwszego okr±¿enia. Po pierwszym okr±¿eniu uplasowa³ siê na naprawdê fajnej pozycji.


2. Niestety w trakcie wy¶cigu objawi³y siê problemy ze zdrowiem Tomka i zosta³ on zdublowany przez co nie jecha³ jednego okr±¿enia.


3. A tutaj mamy zadowolonego Tomka który szczê¶liwie dotar³ na metê i ostatecznie uplasowa³ siê na 31 pozycji. ¯eby tradycji sta³o siê zado¶æ fotograf zaspa³ równie¿ na starcie Radka przez co zdjêæ ze startu nie ma.


4. Na zdjêciu Radek po ukoñczeniu drugiego okr±¿enia.


5. I rozpocz±³ czwarte okr±¿enie...


6. Radek przejecha³ swoje 4 okr±¿enia i uplasowa³ siê na 8 pozycji w kategorii MASTERS II.

autor: Paulina Cabanek