[maraton] Grand Prix Wielkopolski - Dolsk
Dodane przez thomson dnia 23 kwiecie 2012 22:49:00
Bardzo udanie zainaugurowali nowy sezon startów maratoñczycy z Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego. W niedzielê 22 kwietnia odby³y siê pierwsze zawody z cyklu Grand Prix Wielkopolski w Maratonach Rowerowych MTB 2012...[czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
Bardzo udanie zainaugurowali nowy sezon startów maratoñczycy z Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego. W niedzielê 22 kwietnia odby³y siê pierwsze zawody z cyklu Grand Prix Wielkopolski w Maratonach Rowerowych MTB 2012.

Impreza odbywa³a siê w Dolsku gdzie start i meta usytuowane by³y na terenie go¶cinnego o¶rodka „Vila Natura”. Na starcie pojawili¶my siê w 7 osobowym sk³adzie z czego 6 z nas jecha³o dystans Mini (42 km), i jeden rodzynek – Andrzej Figaj dystans Mega (73 km). Ka¿dy ¶ciga³ siê na miarê swoich si³ i umiejêtno¶ci w okre¶lonych kategoriach wiekowych. Stawka zawodników by³a doborowa – respekt budzi³y nazwiska czo³owych zawodników w kraju: Andrzej Kaiser, Bartosz i Robert Banachowie, Krzysztof Krzywy, Micha³ Kowalczyk – to tylko niektóre z nich. W sumie na starcie stanê³o 433 zawodników.

Trasa dostarcza³a wielu emocji i mimo braku trudno¶ci technicznych (strome zjazdy czy karko³omne podjazdy) by³a wymagaj±ca choæby z racji dystansu. Okaza³o siê równie¿, ¿e okolice Dolska wcale nie s± p³askie, a podjazd na tzw. punkt widokowy wielu zawodników pokonywa³o „z buta”.
W¶ród zawodników Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego najwiêkszy sukces odnotowa³ Dawid Marosz, który stoczy³ wspania³± walkê z czo³ówk± krajow± zajmuj±c na dystansie Mini, 4 miejsce open i jednocze¶nie 2 miejsce w swojej kategorii wiekowej M-3.
Pe³ne wyniki: Link

Nastêpna impreza z cyklu GP Wielkopolski w Maratonach MTB odbêdzie siê ju¿ 20 maja w Gnie¼nie.


Zdjêcia: xc-mtb.info, Jacek G³owacki, MiSe