B³êkitna Pêtla - WYNIKI
Dodane przez thomson dnia 08 lipiec 2012 17:54:29
8 lipca 62 zawodników stanê³o na starcie w Strzy¿ewie Ko¶cielnym, aby rywalizowaæ na trasie "B³êkitnej Pêtli" - zawodów bêd±cych memoria³em znanego, gnie¼nieñskiego kolarza, Jerzego Palickiego. Uczestnicy wy¶cigu g³ównego mieli do pokonania 5 okr±¿eñ czyli a¿ 70km. Rywalizuj±cy w kategorii amatorów zmierzyli siê z tras± o d³ugo¶ci 28km. Znakomicie zaprezentowa³ siê reprezentant TGV CLUB Ko¶cian - Filip Naskrêt, który bardzo szybko oderwa³ siê od peletonu i pewnie utrzymywa³ przewagê by na mecie siêgn±æ po zwyciêstwo. Spo¶ród reprezentantów Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego najlepszy wynik uzyska³ Dawid Marosz zajmuj±c 3. miejsce w kategorii Masters I. Gratulujemy i zapraszamy za rok na kolejn± B³êkitn± Pêtlê!
WYNIKI B£ÊKITNA PÊTLA
GALERIA ZDJÊÆ