Gnie¼nieñscy kolarze górscy zakoñczyli sezon
Dodane przez thomson dnia 09 padziernik 2012 20:07:25
Od kwietnia do koñca wrze¶nia trwa³y zmagania w ramach cyklu Grand Prix Wielkopolski w Maratonach MTB 2012. Na cykl imprez z³o¿y³o siê osiem zawodów organizowanych w Dolsku, Gnie¼nie, Barlinku, Wyrzysku, Wa³czu, Suchym Lesie, Kole i £opuchowie. ¦rednia frekwencja na jednych zawodach przekracza³a 350 zawodników. Kolarze Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego brali udzia³ we wszystkich edycjach zdobywaj±c kolejne punkty do klasyfikacji generalnej... [czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
Od kwietnia do koñca wrze¶nia trwa³y zmagania w ramach cyklu Grand Prix Wielkopolski w Maratonach MTB 2012. Na cykl imprez z³o¿y³o siê osiem zawodów organizowanych w Dolsku, Gnie¼nie, Barlinku, Wyrzysku, Wa³czu, Suchym Lesie, Kole i £opuchowie. ¦rednia frekwencja na jednych zawodach przekracza³a 350 zawodników. Kolarze Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego brali udzia³ we wszystkich edycjach zdobywaj±c kolejne punkty do klasyfikacji generalnej.


Wy¶cigi wielkopolskie nale¿± do najsilniej obsadzanych w kraju i start w nich reprezentantów grup zawodowych (Mróz ActivJet, Eska Team, BG¯) nie jest niczym szczególnym. ¦ciganie siê w jednym peletonie z obecnymi czy by³ymi mistrzami kraju, Europy czy ¶wiata tylko podnosi rangê tych imprez. Do¶æ powiedzieæ, ¿e aktywnym uczestnikiem zmagañ by³ polski olimpijczyk z Londynu – Marek Konwa. To wszak z naszego regionu wywodzi siê najsilniejsza amatorska grupa kolarska Corratec Team z Poznania. Trasy w Wielkopolsce mimo geograficznej niziny nie nale¿± do ³atwych i nie raz przej¶cie jakiego¶ odcinka „z buta” nie ujmowa³o nikomu honoru.

Podsumowuj±c starty naszych zawodników mo¿emy z ca³± pewno¶ci± i dum± powiedzieæ, ¿e najlepsi kolarze górscy w Wielkopolsce s± z Gniezna. W klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix Wielkopolski w Maratonach MTB 2012 nasz zawodnik Dawid Marosz(M3) zaj±³ 1 miejsce, natomiast Rados³aw Jaskulski (M4) zaj±³ 2 miejsce. Inni co prawda nie stanêli na stopniach podium ale te¿ byli w czo³ówce klasyfikacji: Kamil Makowski (M1) 5 miejsce, Marek Makowski (M4) 6 miejsce, Dariusz £ukasiewicz (M4) 13 miejsce.

Nie byli to jedyni zawodnicy z Gniezna – na listach startowych mo¿na by³o znale¼æ inne nazwiska zawodników niezrzeszonych. Nale¿y zwróciæ uwagê na coraz wiêksz± popularno¶æ wielkopolskiego cyklu bowiem w tym roku sklasyfikowanych zosta³o w sumie 1233 zawodników (838 na dystansie Mini i 395 na dystansie Mega).

W sumie jeste¶my bardzo zadowoleni z minionego sezonu. Uda³o siê osi±gn±æ zadowalaj±ce wyniki, uda³o siê zorganizowaæ jedn± z edycji Grand Prix, jak zwykle z wyj±tkiem Dawida Marosza nie uda³o siê zaspokoiæ w³asnych ambicji. Teraz krótka przerwa w programie startowym, a ju¿ niebawem zaczynamy pracowaæ nad form± na przysz³y rok.


tekst: Darek £ukasiewicz