Bêdzie remont ¶cie¿ki przy Wrzesiñskiej?
Dodane przez thomson dnia 15 listopad 2012 19:25:09
Nasz klubowy kolega, Mateusz Góralczyk interweniowa³ w sprawie zaniedbanej ¶cie¿ki rowerowej znajduj±cej siê przy ulicy Wrzesiñskiej. Oto informacje prosto od niego:

W pa¼dzierniku postanowi³em napisaæ w imieniu GKKG oraz Gnie¼nieñskiego Klubu Ekologicznego pismo o bie¿±cym stanie ¶cie¿ki, zagro¿eniach itp. Jak równie¿ zapytaæ Nadle¶nictwo czy jest prawnym "opiekunem" ¶cie¿ki, która le¿y w obrêbie Lasu Miejskiego i czy w najbli¿szym czasie s± nadzieje na poprawê stanu technicznego. Do pisma do³±czy³em dokumentacje fotograficzn± w ilo¶ci 37 zdjêæ i wypisanymi zagro¿eniami na poszczególnych fragmentach ¶cie¿ki.
Jak widaæ interwencja pomog³a. W za³±czeniu pismo z odpowiedz± z Nadle¶nictwa Gniezno. Chod¼ zastanawia fakt, i¿ droga nr 15 by³a remontowana, a jak wiemy ¶cie¿ka nie zosta³a w ramach remontu wybudowana. Z t± kwesti± chce siê zwróciæ w kolejnym pi¶mie do GDDKiA i uzyskaæ informacje co dalej w kwestii budowy ¶cie¿ki wzd³u¿ drogi nr 15.


Pismo skierowane do Nadle¶nictwa (pdf)
Odpowied¼ Nadle¶nictwa (pdf)