Kryterium Le¶ne w Trzebani
Dodane przez thomson dnia 16 kwiecie 2013 16:32:58
Po wielu przeciwno¶ciach zwi±zanych g³ównie z pogod± uda³o nam siê dotrzeæ na pierwszy tegoroczny wy¶cig, który odby³ siê w Trzebani k/Leszna. Pojechali¶my do¶æ okrojon± ekip±, w której sk³ad wchodzili stali jak i nowi zawodnicy (Tomasz Wachowiak, Dawid Marosz, Rafa³ Ober) oraz Paulina Cabanek – fotograf... [czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
Po wielu przeciwno¶ciach zwi±zanych g³ównie z pogod± uda³o nam siê dotrzeæ na pierwszy tegoroczny wy¶cig, który odby³ siê w Trzebani k/Leszna. Pojechali¶my do¶æ okrojon± ekip±, w której sk³ad wchodzili stali jak i nowi zawodnicy (Tomasz Wachowiak, Dawid Marosz, Rafa³ Ober) oraz Paulina Cabanek – fotograf...

Na miejscu przywita³o nas piêkne s³oñce rozgrzewaj±ce skórê i pozwalaj±ce na start w krótkim stroju (PIERWSZY RAZ W TYM ROKU). Ch³opacy wystartowali na dwóch dystansach mini (21km) i mega (42km), wy¶cig odbywa³ siê na 7km pêtli. Jako pierwszy o godzinie 10.45 wystartowa³ Rafa³, uplasowa³ siê na pozycji 17/53 w kategorii. Co jak na pierwszy start jest bardzo dobrym wynikiem – oby tak dalej Rafa³!Dystans mega swój start mia³ o godzinie 12.45, GKKG reprezentowali Dawid i Tomek. Ch³opacy mieli bardzo ambitne plany dotycz±ce wy¶cigu ustalone ju¿ w drodze do Trzebani. Po strzale startera rozpoczynaj±cym ostr± przepychankê od grupy oderwa³a siê 12-osobowa grupa w której uda³o siê utrzymaæ Tomkowi, tu¿ za nimi w kolejnej grupie jecha³ Dawid. Pierwsze okr±¿enie by³o decyduj±ce. Na zdecydowanym prowadzeniu pojawi³ siê Sebastian Swat, który utrzyma³ prowadzenie do koñca wy¶cigu. Tomek utrzyma³ siê z przodu stawki, stopniowo zwiêkszaj±c przewagê nad Dawidem. Pomys³ dotycz±cy ucieczki na 5 okr±¿eniu leg³ w gruzach, poniewa¿ Dawid „urwa³ siê” w przeciwn± stronê. Wyjazd mo¿na uznaæ za udany, poniewa¿ ka¿dy z zawodników dojecha³ na metê i osi±gn±³ naprawdê dobr± pozycjê.Krótka relacja z punktu widzenia zawodnika:
Trochê zaspa³em na starcie i mia³em problemy z odrabianiem strat na w±skich ¶cie¿kach. Pod koniec pierwszej, 7-kilometrowej rundy, mia³em jeszcze kontakt wzrokowy z grup± liderów, ale ju¿ wtedy zaczê³y siê problemy. Do po³owy dystansu uczepi³em siê jeszcze do¶æ szybko jad±cej czwórki, ale ich tempa te¿ nie uda³o mi siê utrzymaæ. Ostatnie 20 kilometrów to ju¿ samotna walka z w³asn± s³abo¶ci±. Dzisiaj po prostu nogi nie chcia³y krêciæ. Zdarza siê.


Wyniki zawodników GKKG:

Dystans Mini (21km):
- Rafa³ OBER 17/53 w kategorii M3 oraz 41/149 open

Dystans Mega:
- Tomasz WACHOWIAK 6/39 w kategorii M2 oraz 12/128 open
- Dawid MAROSZ 9/54 w kategorii M3 oraz 23/128 opentekst i zdjêcia: Paulina Cabanek