[maraton] GP Wielkopolski w Maratonach MTB - DOLSK
Dodane przez thomson dnia 22 kwiecie 2013 11:36:58
Na rozpoczêcie sezonu wybrali¶my siê do¶æ spor± jak na nasz klub grup±, której sk³ad wchodzili: Dariusz £ukasiewicz, Marek i Kamil Makowscy, Tomasz Wachowiak, Dawid Marosz, Andrzej Figaj oraz Paulina Cabanek. Po dotarciu do Dolska, czyli miasteczka w którym w tym roku rozpocz±³ siê cykl, wyszli¶my z samochodów i s³oñce które zza okna sprawia³o wra¿enie, ¿e na dworze jest naprawdê ca³kiem ciep³o i przyjemnie by³o bardzo z³udne. Powsta³o wiêc pytanie, czy jechaæ w krótkim czy d³ugim stroju? Jednak z godziny na godzinê temperatura zaczyna³a nas rozpieszczaæ... [czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
Na rozpoczêcie sezonu wybrali¶my siê do¶æ spor± jak na nasz klub grup±, której sk³ad wchodzili: Dariusz £ukasiewicz, Marek i Kamil Makowscy, Tomasz Wachowiak, Dawid Marosz, Andrzej Figaj oraz Paulina Cabanek. Po dotarciu do Dolska, czyli miasteczka w którym w tym roku rozpocz±³ siê cykl, wyszli¶my z samochodów i s³oñce które zza okna sprawia³o wra¿enie, ¿e na dworze jest naprawdê ca³kiem ciep³o i przyjemnie by³o bardzo z³udne. Powsta³o wiêc pytanie, czy jechaæ w krótkim czy d³ugim stroju? Jednak z godziny na godzinê temperatura zaczyna³a nas rozpieszczaæ...

Organizatorzy maratonu przewidzieli dla zawodników dwa dystanse: mini oraz mega. W klubowicze wystartowali na krótszym dystansie, którego d³ugo¶æ wynosi³a 39km.
I ruszyli o 11:30! Zaczê³o siê od honorowego przejazdu ulicami Dolska, natomiast start ostry mia³ miejsce na rynku. Pocz±tek trasy by³ do¶æ wymagaj±cy, poniewa¿ zawiera³ dwa podjazdy pod punkt widokowy, wy³oni³o to od razu oko³o 15 osobow± czo³ówkê, w której znajdowa³o siê a¿ trzech zawodników GKKG (Tomasz Wachowiak, Dawid Marosz, Andrzej Figaj). Trasa prowadzi³a malowniczymi lasami otaczaj±cymi Dolsk. Na zawodników czeka³o wiele zaskakuj±cych podjazdów i zjazdów. Ostatnie dziesiêæ kilometrów by³o decyduj±ce, wy³oni³o zwyciêzców. Tomek prawie dotrzyma³ im tempa i uplasowa³ siê na 8 open, ze strat± jedynie pó³torej minuty do pierwszego miejsca – jak na drugie zawody w tym sezonie to naprawdê zadowalaj±cy wynik.

Kompletne wyniki zawodników GKKG:
Tomasz Wachowiak - 8/286 - 8/64 M2
Andrzej Figaj - 19/286 - 16/64 M2
Dawid Marosz - 21/286 - 3/85 M3
Kamil Makowski - 67/286 - 8/14 M1
Marek Makowski - 102/286 - 4/37 M4
Dariusz £ukasiewicz - 153/286 - 16/37 M4Krótka relacja z punktu widzenia zawodnika:
Zaraz po starcie ostrym droga prowadzi w dó³ i w kilka sekund osi±gamy prêdko¶æ ponad 50 km/h. Wstêpna selekcja nastêpuje na pierwszym asfaltowym podje¼dzie. Tu¿ przed jego koñcem przesuwam siê w okolice pi±tego miejsca. Prawdziwe ¶ciganie rozpoczyna siê po zje¼dzie z g³ównej drogi w bardziej wymagaj±cy teren. Zza pleców s³yszê g³os Andrzeja Figaja, który informuje mnie, ¿e grupa jest ju¿ rozerwana. Jest dobrze, bo jedziemy w ¶cis³ej, zaledwie kilkuosobowej czo³ówce. Tu¿ za moimi plecami trzyma siê Tomek Wachowiak. Tempo jest bardzo mocne i czujê, ¿e mój puls oscyluje w okolicach maksa. Na krótkim, piaskowym podje¼dzie "strzelam z ko³a". Widzê, ¿e Tomek te¿ prze¿ywa ma³y kryzys, ale radzi sobie lepiej ode mnie. Mija mnie jeszcze kilku zawodników, zanim têtno wraca do "normy". Jadê w czteroosobowej grupce przez kilka nastêpnych kilometrów, która z czasem powiêksza siê do oko³o 10 osób. Trasa jest do¶æ wymagaj±ca i zró¿nicowana, le¶ne dukty przeplataj± siê z odcinkami po betonowych p³ytach i "kocich ³bach", na polnych drogach trzeba zmagaæ siê z wiatrem i koleinami. Koñcówka dystansu to ju¿ walka z bólem i skurczami w nogach. Na ostatnim podje¼dzie w g³êbokim piachu, zmuszam siê, by dogoniæ jeszcze dwójkê rywali. Atakujê na zje¼dzie tu¿ przed met±, ale wystarcza to zaledwie na 21 miejsce open. Na pocieszenie 3 w kategorii wiekowej.
@Dawid Marosztekst i zdjêcia: Paulina Cabanek