Dêbówiec 2013 - rowerowe zakoñczenie sezonu
Dodane przez thomson dnia 30 wrzesie 2013 19:46:56
Wszystkich mi³o¶ników aktywnego spêdzenia czasu zapraszamy na wy¶cig rowerowy
DÊBÓWIEC 2013

Impreza odbêdzie siê 13 pa¼dziernika, tradycyjnie na terenach Lasów Królewskich. Spotykamy siê przy le¶niczówce Brody, gdzie od godz. 11.00 bêd± trwa³y zapisy, a o godz. 12.00 nast±pi start wy¶cigu. Przewidziane s± trzy klasyfikacje: Kobiety (5,8km), Amator (11,6km) oraz Sport (17,4km). Po wy¶cigu dla wszystkich ciep³a herbata i ciasto. TUTAJ mapka trasy. Do zobaczenia!