[maraton] GKKG na Grand Prix Wielkopolski w Dolsku
Dodane przez thomson dnia 23 kwiecie 2014 19:18:46
Po d³ugiej zimowej przerwie nadszed³ wreszcie czas na rozpoczêcie ¶cigania. Nasz klub, GKKG, wystartowa³ w zawodach Grand Prix Wielkopolski w Dolsku. Pierwsze zaskoczenie pojawi³o siê ju¿ podczas przygotowañ, poniewa¿ od dawna nie jechali¶my na zawody w tak du¿ym sk³adzie. Do "satpolobusa" zapakowali¶my 12 rowerów i ruszyli¶my w trasê…[czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
Po d³ugiej zimowej przerwie nadszed³ wreszcie czas na rozpoczêcie ¶cigania. Nasz klub, GKKG, wystartowa³ w zawodach Grand Prix Wielkopolski w Dolsku. Pierwsze zaskoczenie pojawi³o siê ju¿ podczas przygotowañ, poniewa¿ od dawna nie jechali¶my na zawody w tak du¿ym sk³adzie. Do "satpolobusa" zapakowali¶my 12 rowerów i ruszyli¶my w trasê…


Gdy dojechali¶my na miejsce pogoda wcale nie dopisywa³a, zacz±³ nawet padaæ lekki deszcz który nie napawa³ optymizmem. Ch³opacy zaczêli zastanawiaæ siê w jakim stroju wystartowaæ jeden „na krótko”, drugi „na d³ugo” - ciê¿ko by³o siê zdecydowaæ. Ostateczna decyzja zapad³a w³a¶ciwie tu¿ przed startem dystansu mega (72km) w którym wziêli udzia³: Dawid Marosz i Tomasz Romañski. Z³e chmury przewia³ wiatr i pojawi³o siê s³oñce.

W wy¶cigu na dystansie mini z GKKG brali udzia³: Tomasz Wachowiak, Daniel Curul, £ukasz Wegnerski, Rados³aw Jaskulski, Dariusz £ukasiewicz, Micha³ Bednarek, Marek Makowski, Kamil Makowski, Artur Lisiecki oraz kolega Micha³ Ossowski.


Trasa by³a idealna jak na pocz±tek sezonu wy¶cigowego – nie by³a wyj±tkowo trudna technicznie, lecz wymagaj±ca kondycyjnie. Po ostrym starcie z rynku rozpoczyna³ siê podjazd na punkt widokowy, który pokaza³ kto bêdzie liczy³ siê w walce o zwyciêstwa w klasyfikacjach open na obu dystansach. Na dystansie mini by³a to 8-osobowa grupa, w której znalaz³ siê nasz zawodnik Tomasz Wachowiak. Nastêpnie trasa prowadzi³a dziurawymi le¶nymi drogami, aby pod koniec podzieliæ peleton jeszcze bardziej podczas ponownego przejazdu przez punkt widokowy.

Jako jedyny z ca³ej ekipy na podium stan±³ Kamil Makowski, który zaj±³ 2 miejsce w kategorii M1 na dystansie mini. Najlepszym zawodnikiem GKKG w wy¶cigu okaza³ siê Tomasz Wachowiak, który przyjecha³ na metê jako 6 w klasyfikacji open.

Zdjêcia: TUTAJ

Wyniki:

Dystans MEGA
Dawid Marosz - 7. M3 / 24. open
Tomasz Romañski - 28. M2 / 81 open

Dystans MINI
Tomasz Wachowiak - 6. M2 / 6. open
Kamil Makowski - 2. M1 / 23. open
£ukasz Wegnerski - 17. M3 / 57. open
Rados³aw Jaskulski - 9. M4 / 65. open
Marek Makowski - 15. M4 / 94. open
Artur Lisiecki - 48. M3 / 131. open
Micha³ Bednarek - 60. M3 / 164. open
Dariusz £ukasiewicz - 13. M5 / 213. open
Daniel Curul - 77. M3 / 216. open

Tekst i zdjêcia: Paulina Cabanek